SEBs aktiekapital och antal aktier

2022-06-02 18:00:00

Aktiekapitalet om 21 942 Mkr är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Efter indragningen av aktier uppgår totalt utgivna aktier i SEB till 2 178 721 934, av vilket 2 154 569 426 klass A aktier per 31 maj 2022. Totalt antal röster för de totalt utgivna aktierna är 2 156 984 676,8.

För mer information:

Per Andersson, Acting Head of Investor Relations, +46 70 667 7481

Frank Hojem, Head of Corporate Communications, +46 70 763 9947

Denna information är sådan information som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 18.00 CET.

Cision