Rapport SEB redovisar ett resultat klart högre än väntat. Banken föreslår också utdelning till aktieägarna. Dock ingen extrautdelning som analytikerna förutspått. 

SEB redovisar ett rörelseresultat på 6.382 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.821 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 4:10 kronor per aktie men ingen extrautdelning, att jämföra med analytikernas snittestimat om en ordinarie utdelning på 4:16 kronor per aktie och en extrautdelning på 3:72 kronor.

”Förslaget ska ses mot bakgrund av Finansinspektionens pressmeddelande om att banker ska vara restriktiva vad gäller utdelningar och aktieåterköp fram till den 30 september 2021”, kommenterar vd Johan Torgeby.

Både räntenetto och provisionsnetto steg

SEB:s räntenetto uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 6.559 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 4 procent jämfört med det tredje kvartalet 2020 och en ökning med 11 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 3 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.370 miljoner kronor.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 42 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet.

”Utlåningsmarginaler och inlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt medan utlåningsvolymer hade en negativ påverkan på grund av den starkare svenska kronan”, skriver SEB.

Den negativa effekten på räntenettot från övriga aktiviteter (inklusive till exempel finansiering och annan Treasury-verksamhet, trading och myndighetsavgifter) förbättrades med 181 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet till -414 miljoner kronor, till följd av ett förhöjt räntenetto inom Marketsaffären, skriver SEB.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, ökade med 11 procent från det tredje kvartalet och uppgick till 4.774 miljoner kronor, vilket var 3 procent bättre än Infronts konsensus.

”Företagskunderna var mer aktiva än under tredje kvartalet och företagstransaktionerna ökade”, skriver SEB.

Bruttoprovisionerna från emissioner och rådgivning ökade med 153 miljoner kronor från tredje kvartalet till 356 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Låneprovisioner, brutto, ökade med 16 procent till 776 miljoner kronor.

”Även om provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 3 procent till 846 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, var den covid-19-relaterade nedgången tydlig med en minskning på 234 miljoner kronor jämfört med förra året”, skriver SEB.

Den positiva utvecklingen av aktiemarknaderna under kvartalet bidrog till att bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, ökade med 72 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet till 1.989 miljoner kronor.

Reviderar finansiella mål

SEB reviderar sina finansiella mål för koncernen. Syftet är att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för att bättre stödja bankens kunder över tid, skriver SEB i ett pressmeddelande i samband med offentliggörandet av bokslutsrapporten för 2020.

Enligt de nya målen ska banken upprätthålla en kapitalbuffert, en kärnprimärkapitalrelation, som är 100-300 punkter högre än myndighetskraven och årligen ge en utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet.

Tidigare var målet att bufferten skulle vara runt 150 punkter över myndighetskravet samt att utdelningen skulle vara minst 40 procent av vinsten per aktie.

”Genom att införa ett intervall för kärnprimärkapitalrelationen om 100 till 300 punkter över myndighetskravet ökar vi flexibiliteten att möta kundernas behov och att växa när kundefterfrågan ökar. Detsamma gäller den uppdaterade utdelningspolicyn, som även den syftar till att öka vår flexibilitet att möta våra kunders behov”, säger SEB:s finanschef Masih Yazdi.

SEB har i praktiken legat långt över det tidigare utdelningsmålet och haft en utdelning på 70 till 75 procent av vinsten per aktie, vilket enligt banken kan begränsa hur mycket SEB kan växa för att möta en stigande kundefterfrågan.

”Ambitionen att skifta ut kapital till våra aktieägare är oförändrad. Skillnaden är att vi inte låser upp lika mycket genom utdelning och därmed kan starta året med mer kapital. Om efterfrågan inte stiger och vi därmed inte behöver kapitalet kan vi reglera det genom aktieåterköp som kan göras löpande under året. Det ökar flexibiliteten att möta kundernas behov och vi räknar med att det kommer att ge en jämnare vinsttillväxt per aktie”, resonerar finanschefen.

SEB ändrar inte sitt mål om att skapa en konkurrenskraftig avkastning på kapitalet, med en strävan över tid att nå en uthållig avkastning på eget kapital på 15 procent.

På divisionsnivå inför SEB långsiktiga ambitioner avseende lönsamhet (räntabilitet på allokerat kapital) och kostnadseffektivitet (K/I-tal). Dessa ambitioner kommer att utvärderas varje år, heter det.