Rapport SEB redovisar ett resultat klart under analytikernas förväntningar. Däremot var både ränte- och provisionsnetto något bättre än väntat.

SEB redovisar ett rörelseresultat på 2.950 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 4.259 miljoner kronor.

Räntenettot ökade till 6.201 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.010 miljoner.

Provisionsnettot blev 4.624 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.434 miljoner.

Negativt nettoresultat från finansiella transaktioner

Nettoresultat av finansiella transaktioner var -804 miljoner kronor, vilket var klart sämre än väntad +1.326 miljoner kronor.

Det negativa nettoresultatet från finansiella transaktioner berodde främst på negativa marknadsvärderingar, skriver vd Johan Torgeby i delårsrapporten.

”Markets bidrog dock positivt eftersom volatiliteten och kundernas aktivitetsnivåer var höga under kvartalet”, skriver han.

Efter att covid-19 brutit ut utvecklades både räntor och aktievärden på ett sätt som fick en betydande ogynnsam inverkan på SEB, står det i rapporten.

”När kreditspreadarna ökade minskade kreditjusteringen till verkligt värde till -1.282 miljoner kronor att jämföra med 267 miljoner kronor under det fjärde kvartalet”, skriver banken.

Vidare ändrades marknadsvärdet på vissa strategiska innehav med -703 miljoner kronor under kvartalet.

Övriga livförsäkringsintäkter, netto, minskade från 219 miljoner kronor under det fjärde kvartalet till -113 miljoner kronor, främst beroende på de traditionella portföljerna både i Sverige och Baltikum.

”Det huvudsakliga skälet till resten av minskningen jämfört med det fjärde kvartalet 2019, -1.042 miljoner kronor, var att värderingarna inom Treasury operations och Markets var ovanligt gynnsamma i det fjärde kvartalet”, skriver SEB.

Kreditförluster lägre än väntat

SEB:s kreditförluster för det första kvartalet 2020 på 1.494 miljoner kronor var 21 procent lägre än analytikers snittestimat om kreditförluster på 1.903 miljoner kronor, enligt Infront.

Kreditkvaliteten var enligt banken fortsatt god och effekterna av de långtgående restriktionerna var ännu inte synliga i nyckeltal för kreditkvalitet såsom fallissemang eller betalningsförseningar.

”Förväntade kreditförluster, netto, ökade med 50 procent, från en redan förhöjd nivå i det fjärde kvartalet till följd av ytterligare reserveringar på portföljnivå som tar höjd för de försämrade makroekonomiska utsikterna och ett lägre oljepris”, skriver SEB som samtidigt konstaterar att förväntade kreditförluster för helåret är mycket osäkra eftersom de beror på hur snabbt den globala ekonomin återhämtar sig.

Effekten av covid-19 pandemin på ekonomin och på enskilda kunder är högst osäker eftersom det fortfarande är tidigt i förloppet, uppger banken.

”Konsekvenserna av de statliga stödpaketen är lika svåra att uppskatta. Den snabbt föränderliga omvärlden, de osäkra makroekonomiska utsikterna i kombination med den snabba nedgången i oljepriser har lett till en justering av de modellerade förväntade kreditförlusterna genom att ta höjd för den framtida förväntade försämringen av kredikvaliteten i ett antal sektorer”, uppger SEB i rapporten.

Denna extrareservering uppgår till 1,1 miljarder kronor, varav 0,5 miljarder kronor avser oljerelaterade exponeringar.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.