Krisen En mjukare nedstängning dämpar fallet i den svenska ekonomin jämfört med andra länder, men BNP-fallet i år bli ändå det största i modern tid. Dessutom väntas bopriserna falla 15 procent i coronapandemins spår. Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på onsdagen.

Enligt SEB:s prognos väntas Sveriges BNP sjunka 6,5 procent i år och öka 5,0 procent under 2021. I föregående stora prognos, i januari, väntades BNP öka med 1,1 procent i år och 1,7 procent 2020. Dessa prognoser har dock därefter reviderats grundligt, och enligt den senaste uppdateringen, den 15 april, väntade SEB att Sveriges BNP skulle sjunka 6,9 procent i år.

Ekonomerna konstaterar att nedgången i ekonomin nu främst drivs av personalintensiva tjänstesektorer, vilket är en kontrast motfinanskrisen som främst drabbade kapitalintensiv exportindustri.

”Raset i sysselsättning blir inte lika dramatisk som under 1990-talskrisen men arbetslösheten når ändå rekordhöga 14 procent under hösten”, skriver SEB-ekonomerna.

De noterar vidare att de flesta svenska industrisektorer har lyckats hålla i gång produktionen, men efterfrågan både inom och utanför landet har fått sig en rejäl törn och exporten väntas falla 15 procent i år. Framöver väntar dessutom störda produktionskedjor och risk för flaskhalsar.

Investeringar och konsumtion hämmas av indirekta effekter i spåren av lägre kapacitetsutnyttjande, stigande arbetslöshet och fallande bostadspriser.

”Sammantaget väntas bopriserna gå ner med 15 procent och därmed hamna 7-8 procent under bottennivån från slutet av 2017”, skriver SEB-ekonomerna.

Bostadsinvesteringarna faller med ungefär 15 procent till mitten av nästa år för att därefter stabiliseras. Privat konsumtion går ner kraftigt i år, med 5 procent, drivet av nedstängningarna, och hämmas på litet längre sikt av lägre inkomster och ökat försiktighetssparande.

SEB väntar också att pausen i avtalsrörelsen och stigande arbetslöshet kommer att bidra till lägre löneökningar än tidigare väntat. Samtidigt har sjunkande energipriser fått inflationen att falla brant, och KPIF-inflationen väntas hamna nära noll under resten av året.

Ekonomerna påminner samtidigt om att Riksbanken vid aprilmötet uttryckte oro för baksidorna med negativa räntor till hushåll.

”Det stödjer SEB:s syn att reporäntan ligger kvar på noll under överskådlig framtid. Låg tillväxt och inflation talar för en ännu mer expansiv penningpolitik. Riksbanken behöver därtill utöka statsobligationsköpen för att hålla räntorna låga när lånebehovet stiger kraftigt. Riksbankens obligationsköpsprogram väntas därför utökas med ytterligare ca 300 miljarder”, skriver SEK-ekonomerna i rapporten.