Rapport Teknikkoncernen Sdiptech redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 55,3 miljoner kronor (25,5).

Nettoomsättningen steg till 513 miljoner kronor (419), en ökning med 22 procent. Den organiska omsättningstillväxten var dock bara +3,3 procent, varav +1,6 procentenheter från valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade till 79,5 miljoner kronor (42,0).

”Marknadsläget var gott inom våra tre affärsområden med god efterfrågan överlag och bra organisk vinstutveckling”, skriver vd Jakob Holm om det fjärde kvartalet.

”Efterfrågan i våra affärsområden är överlag god och vi upplever inga starka tecken på en konjunkturavmattning”, tillägger Sdpitech-chefen vidare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen. Styrelsen föreslår samtidigt att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller B.

”Vår skuldsättning är kalibrerad mot en årlig förvärvad tillväxt om 90 miljoner kronor ebita och efter en lugnare förvärvsperiod under hösten kan vi in i 2020 oförtrutet jobba vidare med oförändrade tillväxtmål”, fortsätter Sdiptech-chefen.