SCB: INKOMSTSKILLNADERNA ÖKADE KRAFTIGT UNDER 2021

2023-01-25 08:28:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hushållens inkomster utvecklades starkare under 2021, efter en svagare utveckling 2020. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, kraftigt under året.

Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Medianvärdet för hushållens ekonomiska standard steg med 2,7 procent under 2021 med hänsyn taget till inflation. Det var den högsta ökningen sedan 2015.

SCB noterar att ökningen av den ekonomiska standarden under 2021 beror framför allt på en starkare utveckling av löneinkomsterna jämfört med de närmast föregående åren, samtidigt som arbetsmarknadsstödet ligger kvar på en fortsatt hög nivå efter en kraftig ökning under 2020.

Inkomstutvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika grupper, den tiondel av befolkningen med högst inkomst fick se sina inkomster öka betydligt mer än övriga befolkningen, något som till stor del drevs av kraftigt ökade kapitalinkomster.

Den halva av befolkningen som har lägst inkomst under hade 2021 knappt 29 procent av den totala disponibla inkomsten i Sverige, vilket är en minskning med 1 procentenhet sedan 2020. Tiondelen av befolkningen med högst inkomst hade drygt 28 procent av inkomsterna, en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2020.


image

Inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, ökade kraftigt 2021 till 0,333, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade. Även inkomstskillnaderna exklusive kapitalvinster respektive exklusive samtliga kapitalinkomster ökade till nya toppnivåer, dessa ökningar var dock betydligt lägre jämfört med ökningen av gini-koefficienten när samtliga kapitalinkomster är inkluderade.


imageDirekt-SE