Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge

2023-01-22 17:30:00

Preliminärt, icke reviderat, bokslut från Scandinavian Biogas visar att EBITDA för fjärde kvartalet beräknas uppgå till ca -2 (23) MSEK. För helåret 2022 beräknas EBITDA uppgå till ca 19 (90) MSEK. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet beräknas minska med ca 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till ca 92 (94*) MSEK. Producerad energi för kvartalet uppgick till 80 (87*) GWh. 

Det svaga resultatet förklaras främst av uteblivna intäkter och förhöjda kostnader hänförliga till igångsättningen av Skogn II i Norge samt av fortsatt reducerad produktion i Sverige på grund av höga priser på glycerin. Därtill har resultatet påverkats av höga nivåer på elpriset främst i december i Norge och Sverige.

Problemen med teknikleverantörens igångsättning av förvätskningsdelen i Skogn II har lett till att vi under fjärde kvartalet förlorat produktion av Bio-LNG (flytande biogas).

"Anläggningsarbetet i Skogn II löpte enligt plan, men mot slutet av året fick leverantören problem med tekniken när vi tillsammans skulle driftsätta anläggningen. Problemen medförde att bara en mindre del av substraten som fördes in i rötningsprocessen kunde omvandlas till leveransklar Bio-LNG (flytande biogas). Vi bedömer att problemen ska lösas under första kvartalet", säger Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas.

Scandinavian Biogas är inne i en intensiv expansionsfas och den långsiktiga tillväxtplanen ligger fast. Efterfrågan på biogas för tunga transporter är starkare än någonsin och det finns en stark politisk vilja för att främja utbyggnaden av en tiodubblad biogasproduktion i Europa. Tillgången till hållbara råvaror från lantbruk i Nordeuropa bedöms vara god.

Scandinavian Biogas lämnar ordinarie rapport den 15 februari 2023. 

* Exklusive under 2021 avslutad gasdistributionsaffär.

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-22 17:30 CET.

Cision