Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022

2023-02-15 07:30:00
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
 • Styrelsen fattade slutligt investeringsbeslut om att uppföra en ny storskalig biogasanläggning i Mönsterås.
 • Lönsamheten är markant påverkad av uteblivna intäkter och förhöjda kostnader främst hänförliga till igångsättningen av Skogn II.
 • Riktad nyemission om totalt 326 MSEK före transaktionskostnader genomfördes i november 2022.
 • Anläggningarna i Södertörn och Henriksdal genomgick ISCC-certifiering i december 2022 och innehar ISCC-certifikat från och med 1 januari 2023.
 • Flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 MSEK tecknat för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden.
 • Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 2,4 TWh och avtal om råvarutillförsel motsvarande 2,4 TWh.
 • Tribunalen vid EU-domstolen fällde EU-kommissionens beslut att bevilja Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas 2020-2030. Domslutet ökar risken för sämre marknadsförhållanden i Sverige.
RESULTAT fjärde KVARTALET 2022
 • Såld energi, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5% och uppgick 80,0 (87,5) GWh.
 • Nettoomsättning, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 2,6% och uppgick till 92,0 (104,8) MSEK.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 13,6% och uppgick till 107,6 (124,6) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,1 (22,7) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var -4,1 (16,1) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,8 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,32 (0,04) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 9,1 (11,3) MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,6 (30,2) %.
RESULTAT OCH händelser under helåret 2022
 • Såld energi minskade med 10,4% och uppgick till 328,1 (366,3) GWh. Justerat för under 2021 avslutad naturgasdistributionsaffär var nedgången 4,3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 366,7 (393,8) MSEK, motsvarande en minskning med 6,9%.
 • Produktionsstödet för biogas i Sverige betalades inte avseende första halvåret utan först från 1 juli 2022.
 • EBITDA uppgick till 19,7 (90,1) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 16,4 (80,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var 4,3 (19,2) %.
 • Långsiktig målsättning till 2026 och 2030 definierad - 1,2 TWh respektive 3 TWh biogasproduktion.
 • Väsentligt leveransavtal om flytande biogas motsvarande 1 TWh signerades med tyska distributören Alternoil.
 • Klimatklivet har beviljat 154 MSEK i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun.
 • Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram är implementerat i enlighet med beslut vid årsstämman 2022.
 • Driftsättning av Skogn II i Norge påbörjades.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • 15,3% av aktierna i Scandinavian Biogas Mönsterås AB har förvärvats av Mönsterås Biogas AB, som ägs gemensamt av bönder i närområdet kring Mönsterås.

 

KONCERNEN 3 månader 12 månader
okt-dec okt-dec ∆ jan-dec jan-dec ∆
MSEK, om ej annat 2022 2021 2022 2021
anges
Såld GWh 80,0 93,3 -14,2% 328,1 366,3 -10,4%
Nettoomsättning 92,0 104,8 -12,3% 366,7 393,8 -6,9%
Övriga intäkter 10,6 14,5 -26,8% 20,3 36,6 -44,4%
Summa intäkter, 107,6 124,6 -13,6% 407,4 451,1 -9,7%
inkl. aktiverat
arbete
EBITDA -2,1 22,7 -109,3% 19,7 90,1 -78,1%
Operativ EBITDA -4,1 18,6 -122,0% 16,4 80,9 -79,7%
Operativ EBITDA % -4,1% 16,1% -20,2pe 4,3% 19,2% -14,9pe
Rörelseresultat -24,0 -1,7 n/a -65,2 5,0 n/a
Resultat per aktie -0,32 0,04 n/a -1,95 -1,27 53,6%
(SEK)
Kassaflöde fr 9,1 11,3 -19,6% 7,4 55,7 -86,8%
löpande
verksamheten
Soliditet 38,6% 30,2% 8,4pe 38,6% 30,2% 8,4pe

---

VD-ord

Strategiskt starkare - fortsatt fokus på operativa utmaningar

Som en konsekvens av det ryska angreppet på Ukraina och energikrisen i Europa kom flera beslut på EU-nivå att helt förändra biogasens ställning och marknadspotential i Europa. Efterfrågan har exploderat och EU-kommissionen har pekat ut biogasen som Europas framtida gasenergikälla. Målet är att biometanproduktionen ska öka till totalt 350 TWh för 2030. Paradigmskiftet har öppnat helt nya möjligheter för Scandinavian Biogas att växa och vi har under året satt upp aggressiva långsiktiga mål samt kraftigt ökat aktiviteten inom affärsutveckling och projekt.

Efterfrågan på biogas drivs av EU:s krav på grön omställning inom tunga transporter, sjöfart och industri. Den ryska fossilgasen har delvis ersatts med import av flytande fossilgas vilket är mycket positivt för
användningen av flytande biogas.

Tydliga politiska mål har förbättrat förutsättningarna i Europa, men fortfarande måste enhetliga riktlinjer skapas om marknaden ska klara av att bygga ut produktionskapaciteten i den takt som krävs.

Det måste också utvecklas nya flöden av organiskt avfall då industri- och avloppsslam samt sorterat matavfall inte räcker till för att täcka de volymer som behövs. Generellt råder ingen brist på hållbara substrat i Europa men framtida anläggningar måste byggas för omvandling av jordbruksbaserade substrat. I våra tillväxtplaner satsar vi främst på att bygga lokala biogasanläggningar där lantbruk med djurbesättningar skapar ett cirkulärt kretslopp när gödsel omvandlas till flytande biogas och biogödsel som återförs till åkrarna.

Priserna på flytande biogas som toppade i september har stabiliserats på en väsentligt högre nivå än genomsnittet för våra befintliga kontrakt. Under fjärde kvartalet tecknade vi ett flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden. För 2022 erhöll vi i genomsnitt 900 SEK per MWh. Under andra halvåret 2023 kommer cirka 30 procent av våra leveransvolymer baseras på nya marknadsmässiga priser på gas och gröna certifikat.

OPERATIVA UTMANINGAR FORTSATTE

Fjärde kvartalet blev oväntat svagt med flera störningar som medförde att såld energi, justerad för avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5 procent.

Den lägre försäljningen i jämförbara enheter förklaras främst av att vi valde att inte maximera produktionen i Södertörn eftersom höga priser omöjliggjorde användning av glycerin även under fjärde kvartalet. Vi arbetar för att komma upp i fullt kapacitetsutnyttjande genom att etablera andra substratflöden som exempelvis gödsel och slakteriavfall. De nya substraten kräver dock vissa tekniska anpassningar.

I Skogn II orsakade igångsättningsproblemen med förvätskningsanläggningen förlorad produktion när ett antal GWh flytande biogas fick facklas, och högre kostnader för substrat, el och kemikalier. Även Skogn hade utmaningar med tillfälligt förhöjda kostnader för efterbehandlingen av rötrester.

I Korea var produktionen fortsatt stabil med något högre nettoomsättning.

För koncernen minskade nettoomsättningen, justerat för under 2021 avslutad naturgasaffär, med 2,6 procent under kvartalet. Övriga intäkter, som främst omfattade biogasstöd på 7,7 (4,1) MSEK, minskade och uppgick till 10,6 (14,5) MSEK. Lägre intäkter i kombination med ökade kostnader för driftsättningen av Skogn II, samt högre substrat- och produktionskostnader för el och kemikalier ledde till att Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.

fokus på tillväxt

Vi passerade flera strategiska milstolpar under fjärde kvartalet och jag är mycket nöjd med hur bolaget utvecklats i förhållande till vår tillväxtplan. I november genomförde vi en riktad nyemission och tog in 326 MSEK, före transaktionskostnader, till en premie på 62 procent. Vi lade även om vår revolverande kreditfacilitet om 300 MSEK innebärande att vi säkerställde finansieringen av Mönsteråsprojektet och att vi kunde fatta investeringsbeslut.

Arbetet med utbyggnaden av förvätskningsanläggningen i Södertörn går enligt plan. Under kvartalet slutförde vi även en ombyggnad av avvattningsanläggningen som väsentligt ökade vår kapacitet att ta hand om och transportera bort biogödsel.

Parallellt med pågående nyanläggnings- och utbyggnadsprojekt driver vi ett aktivt affärsutvecklingsarbete för att tillvarata tillväxtmöjligheter inom lantbrukssektorn där storskalig biogasproduktion i Nordeuropa efterfrågas för att möjliggöra grön omställning inom transport, sjöfart, industri och livsmedelsproduktion.

Ny organisation och stärkt kompetens

Den nya organisationen som sjösattes i februari 2022 har fallit väl ut och vi har förstärkt organisationen med ett tiotal personer under 2022. Vi genomförde även en ISCC-certifiering vid Södertörn och Henriksdal och anläggningarna erhöll ISCC-certifikat från 1 januari 2023. Certifikaten möjliggör försäljning till högre priser på exportmarknaden för flytande biogas.

Utsikter

Våra kommunicerade mål för 2024 ligger fast. Dock kvarstår liksom tidigare en utmaning när det gäller operativ EBITDA-marginal under 2023, som följer av befintlig portfölj av långa leveranskontrakt med fasta priser som begränsar vår möjlighet att kompensera oss för ökade substrat- och produktionskostnader. Situationen kommer att förbättras i takt med att fasta avtal löper ut och ersätts med marknadsanpassade kontrakt samtidigt som vi ökar försäljningen av flytande biogas till tyska marknaden.

Jag vill avrunda med att tacka alla medarbetare för ert stora engagemang. Det är inte alltid enkelt att köra tåget samtidigt som vi måste lägga rälsen, men ni gör ett fantastiskt jobb varje dag, trots en och annan utmaning på vägen. Bra Jobbat!

Välkomna till press- och analytikerpresentation via Teams idag den 15 februari kl. 10:00
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation via Teams där Matti Vikkula, CEO, och Anna Budzynski, CFO, ger en kortfattad presentation av rapporten med efterföljande frågestund. Presentationen hålls på engelska och spelas in för att göras tillgänglig via nätet i efterhand. För att delta i konferensen, klicka på denna TEAMS länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2YjE1ZTAtMmFkZS00ZTg1LTlkNTMtN2I4OTYyMzc3MWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d).

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 07:30 CET.

Cision