Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022

2023-02-07 09:00:00

Scandinavian Biogas publicerar sitt finansiella resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022 den 15 februari kl. 07.30.

Kl. 10:00 håller Matti Vikkula, vd & koncernchef och Anna Budzynski CFO en kort presentation av rapporten följt av en frågestund. Presentationen hålls via teams och på engelska.

För att delta i det teamsmötet använd denna Teamslänk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2YjE1ZTAtMmFkZS00ZTg1LTlkNTMtN2I4OTYyMzc3MWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d) eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att hållas.

Vi ser fram emot ert deltagande.

Cision