Aktie Styrelsen för SCA har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma att hållas senare under 2020 att besluta om utdelning. Styrelsen har beslutat att inte lämna något sådant förslag under resterande delen av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. Samtidigt meddelar bolaget att papperstillverkningen i Sundsvall läggs ned.

”Givet rådande omständigheter har styrelsen beslutat att inte kalla till någon extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning. Styrelsen avser istället att lämna sitt förslag till utdelning på sedvanligt sätt i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020”, heter det.

SCA avser investera 1,45 miljarder kr i massaproduktionen vid Ortvikens bruk i Sundsvall. Samtidigt vill bolaget avveckla produktionen av tryckpapper vid bruket och har inlett fackliga förhandlingar. Det framgår av ett pressmeddelande.

SCA avser investera för en årlig produktion av 300.000 ton CTMP-massa vid Ortviken.

”Investeringen förväntas ge en positiv ebitda-effekt med cirka 0,3 miljarder kronor årligen. Förväntad produktionstart i den nya anläggningen är början av år 2023”, skriver bolaget.

SCA har idag en kapacitet på 100.000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik, en produktion som kommer att upphöra när den nya anläggningen är i drift. Bolaget ser i stället möjlighet till en ökning av produktionen av sulfatmassa vid Östrand.

SCA meddelar att bolaget nu även lämnar tryckpapperssegmentet.

”I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment”, säger SCA:s vd Ulf Larsson.

SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka 4 miljarder kr.

”Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka 5 procent per år från 2008. Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet”, skriver bolaget om bakgrunden till beslutet.

Den föreslagna avvecklingen kommer beröra cirka 800 anställda.

”En avveckling förväntas innebära engångskostnader med kassaflödespåverkan som bedöms inte överstiga 0,9 miljarder kr och ett nedskrivningsbehov om cirka 1,1 miljarder kr”, skriver bolaget.