SCA: Omvandling av aktier

2022-02-28 08:00:00

Under februari månad har på aktieägares begäran 5 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 580 435.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 581 994 aktier av serie A och 637 760 495 aktier av serie B.

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 08.00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)730 73 86 89

Cision