Samhällsfastighetsbolaget SBB, med vd Ilja Batljan i spetsen, redovisar ett ökat driftöverskott och förvaltningsresultat. Bolaget konstaterar också att coronakrisen endast väntas ge marginella effekter på kassaflödet. 

SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.341 miljoner kronor i det första kvartalet 2020 (429).

Driftöverskottet blev 895 miljoner kronor (240) och förvaltningsresultatet uppgick till 319 miljoner (106).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 1.628 miljoner kronor (252), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till -252 miljoner kronor (9).

Totalt uppgick förvärvs- och omstruktureringskostnader till -32 miljoner kronor under kvartalet.

Efter skatt blev resultatet 1.372 miljoner kronor (216), vilket motsvarade 0:94 kronor per stamaktie A och B (0:20).

Spår att krisen endast ger marginell påverkan

SBB bedömer att bolagets ”trygga kassaflöden” endast marginellt påverkas av konjunkturen och omvärldsfaktorer eftersom kassaflödena huvudsakligen kommer från hyresgäster som är skattefinansierade av de nordiska staterna alternativt hyresreglerade hyresrätter.

Det framgår av delårsrapporten där SBB uppger sig ha gjort en utvärdering av effekten av coronaviruset/covid 19 på företagets verksamhet.

”Bolaget har en lång ränte- och kapitalbindning och har bortsett från företagscertifikat endast mindre förfall de närmaste 12 månaderna. Förfallen av företagscertifikat är säkerställda med back up-faciliteter”, heter det i delårsrapporten.

SBB uppger sig se goda förutsättningar att skala upp sin organiska tillväxt genom att bolagets byggrätter levererar kassaflödesfastigheter med långa avtal till bolagets egen förvaltning.

”Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen av substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Den starka organiska utvecklingen vi ser genom nytecknade avtal bidrar till att vår bedömning står fast trots utvecklingen för norska kronan”, skriver vd Ilija Batljan i delårsrapporten.

”SBB står alltid upp för sina avtal och vi försöker hjälpa både genom att säkerställa att den sociala infrastrukturen fungerar trots omständigheterna men också genom att ge anstånd och hyresrabatter till våra hyresgäster med en långsiktig överlevnadsförmåga”, fortsätter SBB-chefen.

Hittills har bolaget gett anstånd eller ändrad betalningsperiod motsvarande 12 miljoner kronor och rabatter motsvarande 1 miljon kronor.

SBB uppger sig vidare se en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och samhällsfastigheter.