Sektor Fastighetsbolagen Amasten och SBB har ingått ett avtal där SBB köper Amastens förvaltningshubb Syd för 1,5 miljarder kronor. Samtidigt bildar parterna ett samriskbolag med 50 procents ägande vardera.

Amasten kommer sälja samtliga fastigheter i dess förvaltningshubb Syd till SBB för 1,5 miljarder kronor. Försäljningen omfattar 41 fastigheter med totalt 1.560 lägenheter. De totala hyresintäkterna är drygt 116 miljoner kronor och driftnetto är cirka 66,5 miljoner kronor.

Samriskbolaget som bildas förvärvar byggrätter från SBB omfattande 50.000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) med ett pris om 3.000 kronor per kvadratmeter BTA.

Parterna planerar att uppföra 750 Riki-lägenheter intill Nyköpings centralstation. Detaljplanen förväntas antas under det andra kvartalet 2020 varpå byggnation påbörjas.