SBB:s vd Ilija Batljan.

Rapporter Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1 850 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022 (1 695). Förvaltningsresultatet sjönk till 656 miljoner kronor, jämfört med 1 220 miljoner kronor ett år tidigare.

Driftöverskottet blev 1 105 miljoner kronor mot 1 082 miljoner kronor året innan. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter landade på -3 590 miljoner kronor (9 378), medan värdeförändringar avseende finansiella instrument uppgick till -405 miljoner kronor (1 151).

Efter skatt blev resultatet -7 949 miljoner kronor (12 305), vilket motsvarade -5,58 kronor per stamaktie (8,30).

En utdelning på 1,44 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (1,32), samt 2 kronor per D-aktie (2).

”Utvärderar” ny avknoppning

Tidigare på morgonen meddelade SBB att bolaget beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget för att möjliggöra ”en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning”, hette det.

”SBB har under den senaste tiden upplevt stort intresse från internationella investerare för Sveafastigheter och deras bostadsutvecklingsverksamhet i Stockholmsregionen samt starka engagemang i hållbarhetsfrågorna. Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet ytterligare med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter”, kommenterar Ilija Batljan, vd för och grundare av SBB.

Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter i direktägda bolag, samriskbolag samt noterade aktier för totalt cirka 15 miljarder kronor. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 miljarder kronor.

”Styrelsen bedömer att noteringen av Sveafastigheter kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde genom fortsatt fokusering och specialisering. Vidare bedöms likviden möjliggöra en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning”, heter det.

Sveafastigheter kommer att inneha 5 000 lägenheter. Utöver detta innehar Sveafastigheter även en byggrättsportfölj med över 4 900 lägenheter samt kommer kontrollera 25 procent av Heba Fastighets, som vid utgången av 2022 ägde fastigheter för 15,7 miljarder kronor.