Aktie Fastighetsbolaget SBB har ingått avtal om förvärv av ytterligare aktier i Amasten, sammanlagt 14,6 miljoner stamaktier av serie A, framgår av ett pressmeddelande.

Det nya avtalet har SBB ingått med Verdipapirfondet Odin Eiendom, som ska sälja de 14,6 miljoner stamaktierna, som motsvarar 1,94 procent av aktierna och 1,95 procent av rösterna i Amasten. Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om cirka 195 miljoner kronor i en transaktion som förväntas slutförd den 30 november.

SBB offentliggjorde den 18 november respektive den 24 november 2021 att avtal om förvärv av sammanlagt drygt 347 miljoner stamaktier av serie A i Amasten till priset 13:30 kronor per aktie.

Via de avtalade förvärven uppgår SBB:s sammanlagda åtagande knappt 362 miljoner stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande drygt 48 procent av aktierna och rösterna.

Efter att samtliga transaktioner har tillträtts kommer SBB att kontrollera cirka 66 procent av aktierna och rösterna i Amasten, då SBB också äger Amasten-aktier sedan tidigare.

Tillträde av aktier som innebär att SBB uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Amasten kommer, enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.

Erbjudandet ska enligt takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att budpliktsskyldigheten uppstår. När transaktionerna är genomförda kommer SBB att offentliggöra detta och avser därefter att lämna erbjudandet inom den tidsfrist som anges av reglerna.