Bostad Svensk ekonomi går starkt och Riksbanken kan höja räntan tidigare än signalerat. Bostadspriserna fortsätter upp i närtid för att sedan falla från 2023. Det skriver SBAB i sin rapport Bomarknadsnytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat efter den akuta fasen av pandemin. Industrin har gått bra med en stark varuexport. Förtroendeindikatorerna har fortsatt stiga till nivåer i paritet med tidigare högkonjunkturer, och även byggindustrin har följt med uppåt.

En snabbt avtagande smittspridning och lättade restriktioner har bidragit till utvecklingen. Omfattande vaccinering talar för att smittspridningen inte kommer att tillta på samma vis som under föregående höst.

”Vi förväntar oss därför att branscher som restauranger och besöksnäring kommer att bidra starkt till BNP-utvecklingen framöver”, skriver SBAB.

BNP väntas öka med 4,4 procent i år och 3,4 procent nästa år.

Lättade restriktioner gör att sysselsättningen ökar och arbetslösheten väntas sjunka till 7,8 procent nästa år. Det stora antalet långtidsarbetslösa är samtidigt bekymrande.

Inflationsutfallet i augusti överraskade kraftigt på uppåtsidan även om den underliggande inflationen ligger kvar under Riksbankens mål. KPIF-inflationen väntas stiga till 2,2 procent 2023.

SBAB:s bedömning är att Riksbanken kommer höja reporäntan i november 2023. Det gör att de korta boräntorna väntas ligga stilla under större delen av 2023. De långa räntorna väntas börja stiga långsamt under 2022.

”Både de korta och långa räntorna väntas förbli jämförelsevis låga under många år framöver”, skriver SBAB.

Uppsvinget i ekonomin, bättre utveckling hos våra viktigaste handelspartners och en fortsatt expansiv penningpolitik talar för att det inte finns något stabiliseringspolitiskt motiv att stötta efterfrågan i ekonomin med finanspolitiska åtgärder, förutom för pandemidrabbade företag och för att få ned långtidsarbetslösheten.

SBAB noterar att såväl under 2020 som hittills under 2021 har bostadspriserna stigit snabbt och betydligt mer på villor än på lägenheter.

”Om ekonomin utvecklas i enlighet med vår prognos tror vi att bostadspriserna kommer fortsätta ytterligare en bit uppåt under den närmsta tiden”, skriver SBAB.

Modellskattningar utifrån hushållens disponibla inkomster och boräntorna pekar mot en uppgång i bostadspriserna nationellt på 9-14 procent under helåret 2021. Under 2022 väntar de sig i stort sett stillastående priser men med en viss uppgång på bostadsrätter.

I takt med att räntorna börjar stiga väntas ett tryck nedåt på priserna. Under åren 2023-2025 förväntas bostadspriserna falla med sammantaget 5 procent till följd av stigande boräntor, för att därefter vända uppåt igen.

Trots pandemin har bostadsbyggandet hållits väl uppe. Redan startade projekt men också det kraftigt ökande intresset för bostäder under pandemin har bidragit.

En viss tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster och en lägre befolkningstillväxt framöver bidrar dock till att dra ner byggandet framöver.

Antalet bostäder som behövs framöver uppskattas till runt 30.000 per år för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Prognosen är att antalet nya bostäder ligger på omkring 50.000 per år de kommande åren. Det gör att bostadsbristen, som nu bedöms ligga på omkring 90.000 bostäder, kan vara borta till senast 2027, skriver SBAB.

Bild: BNP-prognos

image