Aktie I samband med att SAS släpper ytterligare information kring dess plan SAS-Forward spår bolaget att intäkterna för helåret 2021/2022 i det brutna räkenskapsåret uppgår till cirka 32 miljarder kronor. Prognoser för kommande år lämnas även. Det framgår av ett pressmeddelande.

För helåret 2022/2023 spås intäkter om cirka 40 miljarder kronor för att för helåret 2024/2025 ”återgå till nivåerna före covid”.

Intäkter om cirka 49 miljarder kronor spås för 2025/2026.

Vidare förväntar sig SAS att det justerade resultatet före skatt (EBT) för räkenskapsåret 2021/2022 kommer att uppgå till en förlust på cirka 8 miljarder kronor samt till en förlust på cirka 4-5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022/2023.

Bolaget förväntar sig att nå positivt resultat före skatt (EBT) under räkenskapsåret 2023/2024 som ökar till cirka 3-4 miljarder kronor under räkenskapsåret 2025/2026, motsvarande en ebt-marginal på cirka 6-8 procent då SAS Forward-planen förväntas ha implementerats fullt ut.

SAS nettoskuld förväntas uppgå till cirka 36 miljarder kronor vid utgången av räkenskapsåret 2021/2022. Under räkenskapsåret 2022/2023 förväntas skulder eller skuldliknande poster om 20 miljarder kronor konverteras eller minskas genom chapter 11-processen. Under förutsättning att SAS Forward-planen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och bolaget har som målsättning att vara nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026, heter det.

SAS förväntar sig också att uppnå en likviditetsnivå som överstiger 15 procent vid utgången av räkenskapsåret 2022/2023 som ökar till 25-30 procent vid utgången av räkenskapsåret 2024/2025 och därefter.

Spår utspädning på 95 procent

SAS konvertering av skuld till aktiekapital, samt en förväntad kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent.

Kapitalanskaffningen görs som en del av SAS rekonstruktionsplan SAS Forward som bolaget tidigare presenterat.

SAS-Forward-planen innefattar att anskaffa minst 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital samt att minska eller konvertera 20 miljarder kronor i skuld till aktiekapital, något som kommer resultera i en rejäl utspädning för befintliga aktieägare.

”Med tanke på de betydande konverteringar av skuld till aktiekapital som förväntas, kombinerat med behovet av omfattande nytt eget kapital, förväntar sig bolaget för närvarande att återbäringen, om någon, för oprioriterade borgenärer (inklusive innehavare av kommersiella hybridobligationer och schweiziska obligationer) kommer att innebära en betydande nedskrivning”, skriver bolaget.

SAS avser att genomföra en konkurrensutsatt kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital under första halvåret 2023.

Den domstolsprocess SAS har i USA strävar man efter att slutföra senast juli 2023, 12 månader från det att chapter 11-processen inleddes i juli 2022.

I februari 2022 offentliggjorde SAS transformationsplanen SAS-Forward.