Aktie SAS har nått en principöverenskommelse med ett antal större ägare av hybridobligationer och obligationer, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Samtidigt pågår diskussioner med den svenska respektive den danska staten angående bolagets reviderade rekapitaliseringsplan.

Den 10 juli meddelades det att fordringshavarmöten ställdes in då de konverteringskrav som fanns i rekapitaliseringsplanen inte ansågs uppfyllda.

Den principöverenskommelse som nu nåtts innebär justerade villkor för konvertering av de existerande hybridobligationer till aktier, medan obligationerna får ett val mellan nya hybridobligationer eller aktier.

Obligationerna kan antingen utbytas aktier eller till icke-efterställda, icke-säkerställda, icke-garanterade inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid i bolaget till 100 procent av nominellt belopp.

De nya kommersiella hybridobligationernas marginal kommer sedan att öka årligen till följande: 440 baspunkter under år två och tre, 590 baspunkter under år fyra och fem, 1 090 baspunkter under år sex och sju, 1 440 baspunkter under år åtta till och med tio samt 1 590 baspunkter under år elva och därefter.

De existerande hybridobligationerna föreslås konverteras till aktier till 90 procent av nominellt belopp till en teckningskurs om 1,16 kronor per aktie.

Fordringshavarkommittén uppmanar alla obligations- och hybridinnehavare att stödja, då de nuvarande förslagen bevarar maximalt värde samtidigt som SAS får stöd, heter det.

För närvarande pågår även diskussioner med den svenska och danska staten angående den reviderade rekapitaliseringsplanen. En ytterligare revidering är en höjning av räntesatsen med 90 baspunkter årligen för statshybridobligationerna, som föreslås emitteras till ägarna.

SAS kommer inte kunna åtgärda den likviditetsbrist samt det negativa egna kapitalet om den reviderade rekapitaliseringsplanen misslyckas och inte genomförs.

”Skulle SAS bli tvunget att ansöka om konkurs som ett resultat av sådan väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen, kommer innehavarna av de existerande hybridobligationerna och obligationerna sannolikt inte att kunna driva in sina obligationsfordringar”, skriver bolaget.