Rapport Flygbolaget SAS resultat före skatt under räkenskapsårets andra kvartal blev -1 557 miljoner kr (-2 331), att jämföra med förväntningar på -1 481 miljoner enligt en analytikersammanställning gjord av Infront.

Nettoresultatet blev -1 520 miljoner kr (-2 410). Analytikerna hade i genomsnitt räknat med -1 282 miljoner kr.

SAS omsättning uppgick till 7 048 miljoner kr (1 932). Här låg Infronts konsensusprognos på 6 804 miljoner kr.

Tar in nytt eget kapital

SAS avser ta in minst 9,5 miljarder kr i nytt eget kapital, framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet.

Utöver de tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna och ökade effektiviteten, strävar SAS för närvarande efter att omvandla cirka 20 miljarder kr i form av skuld och hybridobligationer till aktiekapital och avser dessutom att ta in minst 9,5 miljarder kr i nytt eget kapital, skriver bolaget.

”Planens framgång är beroende av SAS förmåga att attrahera potentiellt nytt kapital från kapitalmarknaderna och andra källor, samt även av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder kronor till räkenskapsåret 2026”, skriver vd Anko van der Werff.

Högsta antalet passagerare sedan pandemin

SAS har under det gångna kvartalet upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade, samtidigt fortsätter arbetet med transformationsplanen SAS Forward, skriver Anko van der Werff i rapporten.

”Trots den senaste positiva utvecklingen tyngs SAS fortsatt av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig samtidigt som man möter en ökad konkurrens med väsentligt lägre kostnadsstrukturer än SAS. Under pandemin ådrog sig SAS också avsevärda skulder som ökade den redan högt belånade balansräkningen före covid-19”, skriver han.

van der Werff skriver vidare att diskussioner för närvarande pågår om intressentgruppers deltagande och de ansvarsfördelningar som utgör villkor för transformationsplanen.

”Uppdämd efterfrågan”

”Med tanke på de begränsade framsteg som hittills gjorts kan det inte finnas några garantier för att SAS Forward kommer att framgångsrikt slutföras. Om den förväntade ansvarsfördelningen, konverteringen av skuld och ny kapitalanskaffning inte slutförs som planerat, kommer SAS inte att kunna bära den befintliga kapitalstrukturen och nuvarande likviditetsnivåer och det kan inte uteslutas att SAS kan bli oförmögen att möta dess förpliktelser när de förfaller på längre sikt”, skriver han.

Vad gäller framåtblickande utsikterna ser SAS en uppdämd efterfrågan på resor och den underliggande efterfrågan för både affärs- och fritidsresor är god.

”Vi är dock fortfarande försiktiga med anledning av den rådande osäkerheten. Trafiken till och från Asien påverkas fortfarande av de återstående covid-19-restriktionerna samt den geopolitiska situationen”, skriver Anko van der Werff.