SANIONA: RÖRELSERESULTATET BLEV +21,9 MLN KR 3 KV

2022-11-17 08:15:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat på +21,9 miljoner kronor (-88,2) för det tredje kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev +17,5 miljoner kronor (-93,7).

Rörelsens intäkter uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,3).

Under posten personkostnader för det tredje kvartalet redovisar Saniona en vinst om 19,7 miljoner kronor. Den redovisade vinsten från aktierelaterade ersättningar, som inte påverkar kassaflödet under 2022, beror på en återföring av kostnader för personaloptioner som förverkats under perioden juli-september 2022 då de underliggande tjänstgöringsvillkoren inte uppfyllts.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,5 miljoner kronor (-85,2) under kvartalet med likvida medel om 118 miljoner kronor (426) vid rapportperiodens utgång.

Vad gäller nuvarande kassa beräknas den enligt vd Thomas Feldthus kunna finansiera den planerade verksamheten fram till slutet av januari 2024, då lånet till Formue Nord förfaller.

"Vi fokuserar för närvarande på att säkra icke-utspädande finansiering genom partnerskap samtidigt som vi bygger långsiktigt värde genom vår ledande jonkanalsplattform och portfölj. De mål vi har för våra partnerskapsdiskussioner i det korta perspektivet är att de ska bidra till att konsolidera balansräkningen och finansiera våra interna utvecklingsprogram, så att vi därigenom i det långa perspektivet får möjlighet att leverera nya, värdefulla och banbrytande läkemedel från våra framskridna program", skriver Thomas Feldthus i vd-ordet av rapporten.

"Under kvartalet har vi fortsatt samarbeta med vår kontraktsforskningsleverantör för Tesomet för att på ett kontrollerat sätt avveckla den fas 2b-studie med Tesomet som pausades i mars. Parallellt med detta har vi också undersökt en alternativ och mindre ambitiös utvecklingsplan för Tesomet inom hypotalamisk fetma som eventuellt skulle kunna finansieras av Saniona. Det arbetet förutsätter fortsatt analys och kontakt med tillsynsmyndigheterna, och kommer inte att slutföras förrän vi har säkrat fortsatt finansiering genom partnerskap kring en eller flera av våra lovande prekliniska och kliniska tillgångar", skriver Thomas Feldthus.Direkt-SE