Rapport Fordonsunderleverantören Haldex resultat försämrades under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen sjönk. Bolaget utökar nu sitt besparingsprogram.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 58 miljoner kronor i det tredje kvartalet (85).

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,0 procent (6,6).

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -81 miljoner kronor, varav 70 miljoner är hänförliga till nedskrivning av kapitaliserade investeringar för utveckling av FABV.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -23 miljoner kronor (68).

Nettoomsättningen uppgick till 964 miljoner kronor (1.283).

Utökar besparingsprogrammet

Haldex utökar sitt pågående besparingsprogram i jakten på sitt mål om en justerad rörelsemarginal på 10 procent. De nya besparingarna väntas uppgå till 100 miljoner kronor per år.

Mer information kring programmet presenteras i samband med bokslutskommunikén.

Enligt Haldex gav redan beslutade besparingsprogram god effekt i det tredje kvartalet och de fasta kostnaderna sänktes med 49 miljoner kronor, varav de strukturella besparingsprogrammen stod för 26 miljoner. För helåret 2020 räknar Haldex med att pågående besparingsprogram ska minska de fasta kostnaderna med cirka 140 miljoner kronor.

I det tredje kvartalet minskade Haldex omsättningen organiskt med 19 procent.

”Efter mycket kraftig nedgång av OEM-kundernas produktionsvolymer under andra kvartalet visade tredje kvartalet på en gradvis återhämtning driven av att vägburen godstrafik relativt snabbt återgick till nära normala volymer /…/ Marknadsläget är dock fortsatt osäkert för återstoden av 2020 givet nuvarande spridning av covid-19. För 2021 räknar branschen med en kraftig återhämtning, men en återgång till 2019 års nivåer ligger ännu några år framåt i tiden”, skriver Haldex i sin delårsrapport.