Rapport Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 269 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat 299 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 897 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 904 miljoner kronor.

”Volatiliteten på finansiella marknader ledde till orealiserade negativa värdeförändringar i framförallt Solids placeringsportfölj på balansdagen. Detta påverkade posten nettoresultat av finansiella transaktioner med -51 miljoner kronor. Viss återhämtning har skett under början på andra kvartalet med stigande börser”, skriver Resurs i rapporten.

Utlåningen till allmänheten var 31,1 miljarder kronor vid utgången av kvartalet (29,2), en ökning med 7 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +12 procent). Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 31,3 miljarder kronor, vilket alltså innebär att låneboken krympte jämfört med närmast föregående kvartal.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,7 procent vid utgången av kvartalet, mot 13,6 procent ett kvartal tidigare. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 263 miljoner kronor (155), jämfört med analytikersnittet på 236 miljoner kronor.

I förra veckan meddelade Resurs Bank att bolaget gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av covid-19.

”Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder, men på grund av försämrade makroekonomiska prognoser och det framtida osäkra läget med bland annat förväntad ökning av antalet arbetslösa på de marknader Resurs verkar har banken idag beslutat om en extra kreditförlustreservering om 75 miljoner kronor”, skrev Resurs då.

Av kreditförlustnivån i kvartalet på 3,4 procent avsåg 1,0 procentenhet den extra kreditreserveringen.

K/I-talet före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 38,5 procent, vilket var ljusare än 40,1 procent motsvarande kvartal i fjol.