Rapport Husqvarnas rörelseresultat ökade till 414 miljoner kr (225), exklusive jämförelsestörande poster. Förväntat enligt Factsets  estimat var 443 miljoner kr. Utvecklingen var dock positiv i alla divisioner. Det framgår av delårsrapporten för de tre första kvartalen 2019.

Husqvarnas försäljning påverkades negativt av en svagare efterfrågan i Nordamerika, speciellt för hjulburna produkter, medan den utvecklades positivt i Europa med en god tillväxt för robotgräsklippare och batteridrivna produkter. Det uppger Husqvarnas vd Kai Wärn i delårsrapporten.

Det var inte minst olika omstruktureringsaktiviteter och effektivitetsförbättringar, samt prishöjningar som bidrog till det högre rörelseresultatet.

”Vi är stolta över att driva teknikutvecklingen inom vår bransch och lanseringen av den nya Husqvarna EPOS teknologin, där vi tillhandahåller teknik för robotgräsklippning med virtuell gränsmarkering, är ett mycket bra exempel på det. Vi fortsätter att utveckla nya lösningar och koncept genom investeringar i forskning och utveckling”, skriver Kai Wärn i rapporten.

Den rullande 12-månaders rörelsemarginalen uppgår nu till 9,3 procent, vilket är en ökning från 7,9 procent från årsskiftet 2018, exklusive jämförelsestörande poster.

För det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 5 procent till 8 429 miljoner kr. Rörelseresultatet ökade till 414 miljoner kr (225), exklusive jämförelsestörande poster på 0 kr (-349). Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9 procent (2,8), exklusive jämförelsestörande poster.

Stark robottillväxt

Husqvarnas försäljningstillväxt för robotgräsklippare och övriga batteridrivna produkter var väl över 15 procent i det tredje kvartalet efter att varit mer eller mindre oförändrad i det andra kvartalet på grund av en svag inledning på trädgårdssäsongen.

”Det har varit en bra tillväxt och det är ett gott tecken efter den svaga starten på det andra kvartalet”, säger vd Kai Wärn.

Han beskriver det tredje kvartalet som ett kvartal med två riktigt bra divisioner (Gardena och Construction) och en division som kämpat lite (Husqvarna). För Husqvarna-divisionen har marknadsutvecklingen i Europa varit gynnsam med god tillväxt för robotgräsklippare och batteridrivna produkter, medan marknaden var svag i Nordamerika, speciellt för hjulburna produkter.

”Det är ett frågetecken kring Nordamerika om det kan bero på konsumenthumöret eller inte. Det är i alla fall inte vädret”, säger Kai Wärn.

Ökad nettoomsättning

Under årets nio första månader ökade koncernens nettoomsättning med 2 procent, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter. Och apropå lämnade verksamheter så har Husqvarna tidigare uppgett att det skulle röra sig om 1,5-2,0 miljarder kr 2019 och 1,0-1,5 miljarder 2020. Fördelningen mellan åren har skiftat där Husqvarna nu räknar med att närmare 1,5 miljarder i omsättning lämnas 2019 och något över 2 miljarder kr 2020.

Omsättningstillväxten 2020 bedöms enligt vd:n ligga inom målintervallet 4-5 procent, baserat på ett antagande om marknadstillväxt på 2-3 procent, justerat för den lämnade verksamheten.

På ”rätt sida” 2020

Husqvarnas rörelsemarginal på rullande tolvmånader uppgick i det tredje kvartalet till 9,3 procent, en ökning från 7,9 procent från årsskiftet 2018, exklusive jämförelsestörande poster. Tidigare har bolagets bedömning för helåret 2019 varit en marginal i den lägre delen av intervallet 9,6-10,0 procent, en bedömning som nu har justerats ner något.

”Vi kommer att sikta på en förbättring det fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Hur långt det räcker får vi se, men vi tror nu snarare på en marginal någonstans mellan 9,3 och 9,6 procent”. Men 2020 ska vi ligga på rätt sida om 10 procent”, säger Kai Wärn.