Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 201 miljoner kr för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Enligt det av Infront sammanställda snittestimat, baserat på fyra analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 218 miljoner kr.  

Omsättningen uppgick till 5 894 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var 19,7 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 5.978 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 13,0 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,4 procent, mot väntade 3,6 procent.

Ändrad redovisningsprincip

Dustin har under tredje kvartalet ändrat tillämpad redovisningsprincip för intäkter från återförsäljning av vissa programvarulicenser. Ändringen har gjorts mot bakgrund av ett agendabeslut från IASB Interpretation Committee och förändrad branschpraxis.

Det uppger bolaget i rapporten för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

”Det innebär att omsättningen redovisas på nettobasis istället för brutto. Justeringen resulterar i att jämförelsetalen har omräknats och effekten på omsättning för det tredje kvartalet uppgick till -277 miljoner kr (-180)”, skriver bolaget.

Bruttoresultatet, rörelseresultatet och resultat före/efter skatt förblir oförändrat.

”Kraftig organisk tillväxt”

Dustin hade en kraftig organisk tillväxt under det tredje kvartalet, men marginalerna påverkades negativt av en marknadsdriven förändring av försäljningsmixen. Det skriver Dustins vd Thomas Ekman i rapporten för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Kvartalets organiska omsättningstillväxt uppgick till närmare 20 procent, främst drivet av stark efterfrågan på hårdvara och i viss grad prisökningar.

”Fortsatt lageruppbyggnad i kombination med stark efterfrågan ger oss goda förutsättningar för tillväxt även under kommande kvartal”, skriver Thomas Ekman.

”Förändrad försäljningsmix”

Dustins justerade ebita-resultat ökade med drygt 27 procent till 201 miljoner kr (158), medan den justerade ebita-marginalen försämrades till 3,4 procent (4,9) under det tredje kvartalet.

Bruttomarginalen minskade till 14,3 procent (17,3), vilket ligger i linje med andra kvartalets 14,7 procent, uppger bolaget.

”Försvagningen förklaras framför allt av en förändrad försäljningsmix, dels genom en högre andel försäljning inom LCP relaterat till förvärvet av Centralpoint, dels genom en marknadspåverkad förändring av produktmixen, med en kraftigt ökad andel av datorer och mobiltelefoner samt mjukvara med lägre marginal”, skriver Thomas Ekman.

Han uppger vidare att integration och omprofilering av Dustins förvärvade verksamheter går enligt plan och stärker bolagets position för fortsatt lönsam tillväxt på sina marknader.

”Kraftigt ökad orderstock”

Dustin-vd:n skriver också att bolaget, baserat på en kombination av kundspecifikt lager och oförutsägbarhet i inleveranserna, har ökat tillgängligheten genom viss lageruppbyggnad inför en stark säsong av hårdvaruutrullningar inom främst den offentliga sektorn.

”Givet en kraftigt ökad orderstock om cirka 2,5 miljarder kronor och god efterfrågan i marknaden ser vi stora möjligheter och en begränsad inkuransrisk i en fortsatt relativt hög lagerhållning inför sommaren”, skriver Thomas Ekman.