Intervju Sampos kommande parallellnotering på Stockholmsbörsen den 22 november görs efter att bolaget gradvis ömsat skinn under en rad år.

Från att ha haft en relativt komplicerad struktur, med sakförsäkringsverksamhet i botten och en rad övriga innehav, har bolaget nu blivit ett snudd på renodlat försäkringsbolag.

Sampos vd Torbjörn Magnusson beskriver det som att bolaget nu har kommit en lång väg och nått många av de mål som satts upp. Tidpunkten för att bli ett rent försäkringsbolag har dessutom varit gynnsam, anser han.

”En observation är att försäkringsmarknaden i Norden är i bättre skick än på flera decennier. Det är en konsoliderad marknad med rationella bolag, och vi har ett jättebra momentum i den marknaden. Så timingen blev rätt på det vi gjorde”, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Vissa delar återstår dock att göra i omvandlingsprocessen. Det Sampo kallar ”PE-portföljen”, ett antal innehav som delägs tillsammans med andra intressenter, ska fortfarande avvecklas och i samband med Sampos bokslutskommuniké i februari siktar bolaget på att lämna mer besked om utdelning och återköp.

Vad gäller det överskottskapital Sampo för närvarande har handlar det enligt Torbjörn Magnusson om cirka 2 euro per aktie från Nordeaförsäljningen samt mellan 1 och 2 euro per aktie från kommande försäljningar i PE-portföljen.

Finns det något som kan fördröja eller göra så att innehaven i PE-portföljen inte säljs?

”Vi är inte den ledande investeraren i något av de fallen, därför kan jag inte vara mer precis. Som framgår av namnet är det private equity-bolag som varit med ägt tillgångarna med oss i omkring fyra år. Sedan kan man dra slutsatser själv om hur länge private equity-bolag brukar äga tillgångar. Just nu är det en ganska speciell marknad, det är inte helt lätt att sälja tillgångar till ett bra värde – vi vill inte slumpa bort investeringarna. Men det finns inget som kan göra att vi återinvesterar pengarna i något icke-försäkringsinnehav”, säger Torbjörn Magnusson.

Sampos har sakförsäkringsverksamhet runtom i Norden genom dotterbolagen If och Topdanmark och den kombinerade marknadsandelen i Norden är 21 procent. Därtill kommer brittiska Hastings, som är specialiserat på bil- och hemförsäkringar och endast säljer försäkringar online.

Finns det några nya marknader ni vill komma in på inom sakförsäkringar?

”Nej. Vi vill ha en nordisk dominans i portföljen för det är en väldigt bra marknad för oss – vi kan den och den är väl koncentrerad till rationella bolag. Det engelska bolag vi äger är supernischat mot digital privatförsäkring, de säljer bara motor och hem, och bara på jämförelsesajter. Vi tänker inte köpa bolag i någon annan geografi och inte heller gå ut i någon annan del av den engelska marknaden”, säger Torbjörn Magnusson.

Sampo-vd:n säger vidare att bolaget det senaste decenniet investerat stora pengar i digitala tjänster i Norden, vilket börjat ge effekt på senare år då man växer något mer än marknaden i stort.

”Men det är ingen lätt konkurrens. Att vi växer några procent mer än BNP är vi ganska nöjda med så länge vi lyckas hålla stabilitet. Vi siktar inte på att fördubbla några marknadsandelar”, säger han.

Det betydligt högre ränteläget på senare tid har för Sampos del inneburit högre intäkter och ökad avkastning på Ifs tillgångar. Bidragande till det var att If innan ränteuppgången började hade ett gynnsamt utgångsläge med kort duration i obligationsportföljen.

”Vi hade kortare löptider i portföljen än våra konkurrenter, därför kunde vi sälja de korta obligationerna och köpa längre utan att det kostade oss en massa pengar. Relativt våra konkurrenter hade vi en bättre situation”, säger Torbjörn Magnusson.

Räntan väntas fortsätta upp. Kan man vänta sig ytterligare resultatförbättring för er på grund av det?

”Vi har åtminstone möjlighet att ytterligare förlänga våra löptider och då skulle vi tjäna mer pengar”, säger Torbjörn Magnusson.

Den kraftigt högre inflationen i år har givetvis inneburit höjda priser. Sampos skadeinflation under året har varit 4,5-5 procent och för helåret räknar Torbjörn Magnusson med uppåt 5 procent. Att höja priserna så att den siffran matchas med viss marginal har inte varit något problem, enligt vd.

”Hur kan det komma sig när KPI är över 10 procent? Ja, vi har våra skadetyper som vi betalar och det är till exempel bilreparationer och byggnadsmateriel. Där är vi en av de största köparna i Norden med långa avtal som inte kastar hit och dit varje månad”, säger Sampo-vd:n.

En avvikare i sammanhanget är dock verksamheten i Hastings, då skadeinflationen inom fordon i Storbritannien har varit klart högre – omkring 12 procent.

”Dels är det allmänna inflationsläget än värre i Storbritannien än i Sverige, dels har de en annan struktur på bilreparationskedjor. I Sverige är de i allt väsentligt en del av stora kedjor, ofta importörerna själva. I Storbritannien är det mer fragmenterat och det har lett till högre inflation i garagen, vilket drabbar alla försäkringsbolag. Vi höjer priserna så mycket det behövs, sedan får vi lite mindre kundtillflöden – vi har haft ungefär noll förändring av kunderna på motor senaste året”, säger Torbjörn Magnusson.

Vad gäller eventuell löneinflationen säger Sampo-vd:n att man bara kan följa förhandlingarna mellan parterna. Sampo har en relativt stor andel anställda som arbetar i kundcenter och många av dem är fackligt anslutna. Än så länge ser dock inte utvecklingen alltför dramatisk ut, enligt Torbjörn Magnusson. Han jämför med industrifackens krav på 4,4 procent, vilket om det skulle gå igenom ograverat ändå vore lägre än Sampos prishöjning.

När Sampo parallellnoteras blir bolaget det enda större försäkringsbolaget i Stockholm. Enligt Torbjörn Magnusson verkar det finnas en efterfrågan och befintliga ägare gynnas om likviditeten skulle blir större.

Är det en svårighet att det så länge inte funnits något stort försäkringsbolag i Stockholm, vad gäller marknadens förkunskaper?

”För 18 månader sedan var det uppenbart att många av de vi träffade inte hade tänkt så mycket försäkring innan, men svenskar är inte mindre begåvade än andra och kompetensen har snabbt kommit i fatt. Det blir spännande att se om vi kommer med i index och om det kan bli en ökning av handeln”, säger Torbjörn Magnusson.

Kommer Sampo att förbli baserat i Finland?

”Domicilen i Helsingfors ser jag inga skäl att göra något åt och det kostar dessutom pengar att flytta. Vi är ett internationellt bolag”, säger Sampo-vd:n.