Sagax: SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKE OFFENTLIGGÖRS DEN 17 FEBRUARI

2023-02-06 11:30:00

 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 54583540.
 
Om AB Sagax
 
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2022 till 4 036 000 kvadratmeter fördelat på 782 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.
 
Information är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 11.30 (CET).

Cision