Sagax: SAGAX AVYTTRAR BOSTADSPROJEKT I JÄRFÄLLA

2021-07-26 16:00:00

Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 201 miljoner kronor. Försäljningspriset är i linje med fastighetens redovisade värde per 30 juni 2021.

Transaktionen är villkorad av att Sagax ingår genomförandeavtal med Trafikförvaltningen. Villkoret bedöms kunna uppfyllas under tredje kvartalet 2021 varefter frånträde kommer att ske.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2021 till 3 615 000 kvadratmeter fördelat på 693 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Cision