Sagax: NYTT ANTAL RÖSTER

2023-03-31 14:00:00

Per 31 mars 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 446281 346 fördelat på 26565 758 stamaktier av serie A, 293 454 259 stamaktier av serie B (varav 2000000 aktier i egen räkning) samt 126261329 stamaktier av serie D.

Stamaktier av serie A representerar 26 565 758 röster, stamaktier av serie B representerar 29345425,9 röster och stamaktier av serie D representerar 12626132,9 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 december 2022 uppgick till 3 895 000 kvadratmeter fördelat på 751 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 14.00 (CEST).

Cision