Sagax: NYTT ANTAL RÖSTER

2023-01-31 14:00:00

Per 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 446 281346 fördelat på 26595226 stamaktier av serie A, 293424791 stamaktier av serie B (varav 2000000 aktier i egen räkning) samt 126261329 stamaktier av serie D.

Stamaktier av serie A representerar 26 595226 röster, stamaktier av serie B representerar 29342479,1 röster och stamaktier av serie D representerar 12626132,9 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 54583540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 30 september 2022 uppgick till 4036000 kvadratmeter fördelat på 782 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 14.00 CET.

Cision