Sagax: NYTT ANTAL RÖSTER

2022-08-31 14:00:00

 
Den 31 augusti 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 446 281 346 fördelat på 26 687 288 stamaktier av serie A, 293 332 729 stamaktier av serie B (av vilka 2 000 000 aktier innehavs av bolaget i egen räkning) samt 126 261 329 stamaktier av serie D.
 
Stamaktierna av serie A representerar 26 687 288 röster, stamaktierna av serie B representerar 29 333 272,9 röster och stamaktierna av serie D representerar 12 626 132,9 röster.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
 
 
Om AB Sagax
 
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 30 juni 2022 uppgick till 3 974 000 kvadratmeter fördelat på 748 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se (http://file:///C:\Users\agse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\CSG9UUSP\www.sagax.se).
 
Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 14.00 CEST.

Cision