Sagax: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

2023-02-17 10:00:00
RÄKENSKAPSÅRET 2022
 • Hyresintäkterna ökade med 19% till 3696 miljoner kronor (3100 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19% till 3339 (2805) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 21% till 9,70 (7,99) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2233 (6340) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -2025 (1966) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2718 (9807) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 29% till 3015 (2346) miljoner kronor motsvarande 8,68 (6,58) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 1855 (4132) miljoner kronor netto.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,70 (2,15) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.
Fjärde KVARTALET 2022
 • Hyresintäkterna ökade med 21% till 971 miljoner kronor (806 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14% till 809 (708) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 16% till 2,34 (2,03) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -1288 (2520) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 590 (1103) miljoner kronor.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 274 (3893) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 25% till 713 (571) miljoner kronor motsvarande 2,04 (1,59) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Kvartalets fastighetsinvesteringar uppgick till -1562 (713) miljoner kronor netto varav 288 (1560) miljoner kronor avsåg förvärv. Nettoinvesteringarna har påverkats av omklassificering av 36 fastigheter i Spanien till kortfristig finansiell leasingfordran i enlighet med IFRS 16 till följd av att fastigheterna avyttras till hyresgästen. Omklassificeringen har påverkat nettoinvesteringarna med -2003 miljoner kronor.

prognos för 2023

För 2023 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3600 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08-54583540.

 
 

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 december 2022 uppgick till 3 895000 kvadratmeter fördelat på 751 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2023, klockan 10.00, CET.

Cision