I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annonssamarbete med Fisher Investments Om du investerar globalt tror vi att det är viktigt att förstå hur du ska tänka kring regionala index och valutaförskjutning. Enligt vår erfarenhet blir många investerare förvirrade av att analysera tendenser genom att jämföra avkastning i olika valutor, vilket får dem att dra underliga slutsatser. Vi anser att denna metod är orealistisk och felaktig – investerarna måste jämföra avkastningen i lika valutor för att förstå marknadstrenderna.

Att jämföra index eller regional avkastning i skilda valutor medför en valutaförskjutning som kan få dig att dra slutsatser som strider mot den faktiska verkligheten.

Låt oss titta på avkastningen under 2017 och första kvartalet 2018. Om man jämför i olika valutor kan man tro att amerikanska aktier var överlägsna under bägge perioderna.

Trots allt steg indexet MSCI USA, som noteras i dollar, med 21,2 % under 2017 och sjönk bara 0,8 % under första kvartalet 2018.[i]

Samtidigt var avkastningen för MSCI EMU, som noteras i euro, 12,5 % under 2017 och –2,8 % under första kvartalet 2018.[ii] Den jämförelsen får amerikanska aktier att se ut som klara vinnare i båda fallen.

Men den slutsatsen beror på felaktiga jämförelser mellan valutorna. Sedan den 31 december 2016 har dollarn sjunkit med 16,6 % jämfört med euron.[iii]

Om avkastningen jämförs i olika valutor tar man inte hänsyn till detta. När amerikanska kurser betecknas i dollar tas ingen hänsyn till den påverkan som europeiska valutakurser har på avkastningen för europeiska investerare. Att jämföra lika med lika leder till helt andra slutsatser.

Som framgår av figur 1 och 2, när de läses från vänster till höger, släpade amerikanska aktier efter under både 2017 och första kvartalet 2018, och euroområdets aktier var världsledande i bägge fallen.

Om du försöker förstå regionala tendenser tror vi att detta är rätt sätt: undanröj valutaförskjutningen och jämför alla regioner i samma valuta, helst din egen.

Figur 1: Helårsavkastning i diverse valutor (i procent) 2013–2017

2017
Valuta USA EMU World
Euro 6,4 12,5 7,5
US dollar 21,2 28,1 22,4
Norsk krone 15,2 21,7 16,3
Danska krone 6,6 12,6 7,7
Svenska krona 9,2 15,4 10,3
2016
Valuta USA EMU World
Euro 14,2 4,4 10,7
US dollar 10,9 1,3 7,5
Norsk krone 7,8 -1,4 4,6
Danska krone 13,8 4,0 10,3
Svenska krona 19,5 9,2 15,9
2015
Valuta USA EMU World
Euro 12,2 9,8 10,4
US dollar 0,7 -1,4 -0,9
Norsk krone 18,9 16,4 17,0
Danska krone 12,4 10,0 10,7
Svenska krona 8,4 6,2 6,8
2014
Valuta USA EMU World
Euro 28,3 4,3 19,5
US dollar 12,7 -8,4 4,9
Norsk krone 39,3 13,2 29,7
Danska krone 28,1 4,1 19,3
Svenska krona 37,4 11,7 27,9
2013
Valuta USA EMU World
Euro 26,1 23,4 21,2
US dollar 31,8 28,9 26,7
Norsk krone 43,7 40,6 38,1
Danska krone 26,1 23,4 21,2
Svenska krona 30,1 27,3 25,1

Källa: FactSet per 2018-05-08. Netto avkastning enligt MSCI USA, MSCI EMU och MSCI World i angivna valutor 2012-12-31 till 2017-12-31. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Figur 2: Avkastning för första kvartalet 2018 i diverse valutor (i procent)

Valuta USA EMU World
Euro -3,1 -2,8 -3,6
US dollar -0,8 -0,5 -1,3
Norsk krone -4,7 -4,5 -5,2
Danska krone -3,0 -2,7 -3,5
Svenska krona 1,5 1,8 1,0

Källa: FactSet per 2018-04-18. Netto avkastning enligt MSCI USA, MSCI EMU och MSCI World i angivna valutor 2017-12-31 till 2018-03-30. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Valutafluktuationerna kan som synes leda till högre eller lägre avkastning på investeringen.

Om du nu försöker förstå hur valutan påverkar avkastningen, skulle du kunna betrakta siffrorna i figur 1 och 2 vertikalt, vilket håller index konstant. Skillnaderna består i valutornas svängningar – inte aktiernas. Trots det tror vi att man aldrig ska jämföra avkastning på diagonalen eftersom det innebär alltför många variabler för att man ska kunna nå en rimlig slutsats.

Här är förklaringen: förr eller senare, när du ska använda portföljen för att täcka levnadskostnader efter pensioneringen eller uppfylla andra mål, kommer du att behöva växla eventuella tillgångar i andra valutor. Vanligen till din egen valuta. I det ögonblick som du gör det, kommer den valutaskillnad som du ser vid jämförelse av avkastning att påverkas, om den inte försvinner helt. Den avkastning du får är den avkastning som aktierna skapat i din lokala valuta. Eftersom du egentligen inte kan realisera avkastning i flera olika valutor, tror vi alltså att du måste ta hänsyn till detta när du jämför avkastningar under tiden du investerar. Man kan använda sig av hedging, vilket en del gör. Detta innebär emellertid andra kostnader och risker som inte redovisas i en rå avkastningsjämförelse för två index i olika valutor.

Du kanske läser allt detta och tänker att det motverkar fördelarna med globala investeringar. Kanske i synnerhet den sista tiden, då Europa presterat så starkt. Varför ska man bry sig om att utöka komplexiteten med andra valutor? Men för oss är globala investeringar mycket viktiga, då de ger en diversifiering som vida överträffar valutornas kortsiktiga svängningar.

Många enskilda europeiska nationer har en stark koncentration på vissa sektorer eller branscher – eller rentav enskilda aktier. Koncentration medför risk. Dessutom kan även stora ekonomiska block, som euroområdet eller EU, möta regionala motvindar som påverkar den relativa prestationen. Man behöver inte se längre än till statsskuldkrisen i euroområdet 2011–2013. Vi anser att lösningen är fördjupad kunskap. Ett riktigt synsätt på global avkastning är ett viktigt steg i den riktningen.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet per 2018-04-18. Indexet MSCI USA, angivet i USA-dollar, 2016-21-31 till 2017-12-31 samt 2017-12-31 till 2018-03-30. Valutafluktuationer mellan dollarn och andra valutor kan medföra högre eller lägre avkastning på investeringar.

[ii] Ibid. Indexet MSCI EMU, angivet i euro, 2016-21-31 till 2017-12-31 samt 2017-12-31 till 2018-03-30. Valutafluktuationer mellan euron och andra valutor kan medföra högre eller lägre avkastning på investeringar.

[iii] Källa: FactSet per 2018-04-18. Växelkursförändring EUR/USD, 2017-12-31 till 2018-03-31.