I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Många investerare drar nytta av de kontanter som deras investeringsportföljer genererar, oavsett om de har gått i pension eller ej. Det kan vara både bra och lämpligt att låta din förmögenhet skapa inkomst. Tyvärr antar många investerare att de behöver en portfölj som består av utdelningsaktier och räntebärande värdepapper för att kunna generera inkomster. En sådan portfölj kan definitivt skapa penningflöde, men den kan även ruinera dig om du inte är försiktig. 

Regelbunden inkomst från aktieutdelningar och ränteutbetalningar låter så klart väldigt bra. Det kan vara en bra strategi för en del av din portfölj, men för en större del av dina investerbara tillgångar är det en mindre bra strategi. Det kan låta som ett säkert upplägg, men en sådan strategi medför många risker.

Obligationsinvesteringar är i allmänhet mindre volatila än aktier under kortare perioder, men räntebärande värdepapper medför andra risker. Stigande räntor kan till exempel minska värdet på räntebärande värdepapper. Och vad händer när en 10 år gammal obligation som betalat 5 procent i ränta förfaller och liknande tillgängliga värdepapper endast betalar 2 procent i ränta? Detta kallas för återinvesteringsrisk eftersom du kanske inte lyckas hitta ett räntebärande värdepapper som kan ersätta avkastningen på den obligation som precis har utlöpt. Obligationer är också föremål för den så kallade fallissemangsrisken, alltså att emittenten inte kan betala tillbaka lånet.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

För utdelningsaktier finns det åtminstone två risker som är värda att överväga. Det finns inga garantier för att aktien kommer att fortsätta ge utdelningar i samma storleksordning som tidigare. När det blir tuffare tider minskar företag ofta sina aktieutdelningar. Det finns även en mer subtil risk. Utdelningsaktier är ofta koncentrerade inom ett fåtal marknadsområden, som till exempel fastigheter, kommunikationstjänster, dagligvaror och el, gas och vatten. Om du väljer att enbart investera i företag som historiskt sett gett aktieutdelningar riskerar du att koncentrera dina investeringar för mycket, vilket kan leda till att portföljrisken ökar.

Den kanske största risken med en strategi som fokuserar på räntebärande värdepapper och utdelningsaktier är att den kan begränsa din portföljs potentiella värdeökning. Och med all sannolikhet kommer du att behöva långsiktig tillväxt i din portfölj.  

Hemmagjorda utdelningar

”Hemmagjorda utdelningar” – att selektivt sälja aktier för att skapa penningflöde – kan vara ett mer attraktivt sätt att generera inkomst från din portfölj. Den största fördelen: Genom att på ett noggrant sätt förvalta din aktieportfölj och ta ut pengar då och då kan du dra nytta av aktiemarknadens långsiktiga tillväxtpotential. Det kan även innebära vissa skattemässiga förmåner. Innan vi tittar närmare på detta ska vi överväga två potentiella missuppfattningar som ofta står i vägen för investerare.

För det första tror vissa investerare felaktigt att aktieutdelningar och räntebärande värdepapper är de bästa och kanske enda inkomstkällorna från en investeringsportfölj. Detta kanske beror på att räntebetalningar och aktieutdelningar vanligtvis beskattas som inkomst, medan aktieförsäljningar omfattas av kvittningsregler som gör förluster avdragsgilla. Från ett skatte- och investeringsmässigt perspektiv är det bättre att vara öppensinnad när det gäller var dina inkomster kommer från, även om inkomstkällan inte räknas som en inkomst på din deklaration. När du betalar bolånet, elräkningen eller notan på en restaurang är det ingen som bryr sig om pengarna kom från en aktieutdelning, en kupongutbetalning eller en aktieförsäljning. Det bör inte du heller göra.

För det andra är vissa investerare (särskilt pensionärer) mycket motvilliga att sälja tillgångar i sina portföljer för att generera penningflöde. De befarar att de genom att sälja aktier och ta ut pengarna kommer att minska storleken på portföljerna (sant), vilket i sin tur kan leda till att pengarna tar slut (inte nödvändigtvis sant!). Du måste naturligtvis hålla uttagen på en hållbar nivå, så att portföljen kan fortsätta arbeta för dig så länge som du behöver den.

Om din portfölj till exempel minskar i värde med 20 procent och du väljer att ta ut 10 procent måste din portfölj växa med 39 procent för att du ska vara tillbaka på utgångspunkten! Om du har en portfölj som har ett alltför stort fokus på räntebärande värdepapper och utdelningsaktier utsätter du dig själv för andra risker. En sådan portfölj kan generera en regelbunden inkomst, men din totala avkastning kan bli lägre än för en aktiebaserad portfölj. Detta kan innebära att din portfölj kanske inte växer tillräckligt för att hålla jämna steg med inflationen. 

Genom att fokusera på hemmagjorda utdelningar förblir du investerad i aktier, den tillgångsklass som i snitt har högst avkastning på årsbasis. Och om din portfölj behöver tillväxt kan aktier vara attraktiva – eller rent av nödvändiga.  Räntebärande värdepapper är i allmänhet mindre volatila under kortare perioder jämfört med aktier, men över längre tidsperioder som exempelvis 30 år är det faktiskt tvärtom (om man använder det vanliga statistiska måttet standardavvikelse). Dessutom har aktier bättre avkastning.

Hemmagjorda utdelningar från en aktieportfölj kan vara en flexibel och smart strategi ur ett skatteperspektiv. Det är i allmänhet enklare att köpa och sälja aktier jämfört med individuella räntebärande värdepapper, så du kan justera din portfölj efter behov. Om du behöver göra regelbundna uttag är det en bra idé att låta kontanter för flera månaders utgifter finnas tillgängliga i portföljen. På så sätt kommer du inte att vara tvungen att sälja aktier varje månad och du kan vara strategisk och selektiv när det gäller vad du säljer och när.

Från ett skatteperspektiv kan hemmagjorda utdelningar också vara en effektiv strategi. Vinstskatt på långsiktig värdeökning för aktier kan vara lägre än skatt på obligationer eller aktieutdelningar. Och om du säljer en aktie med förlust kan du eventuellt använda detta för att kompensera för realiserade kapitalvinster. Med andra ord kan det vara en skatteeffektiv strategi att sälja av utvalda aktier, och metoden kan även ge dig en bättre chans att öka värdet på din portfölj.

När det gäller inkomstgenerering från en investeringsportfölj är det en bra idé att överväga andra alternativ än aktieutdelningar och räntepapper, särskilt om du har en lång tidshorisont och hoppas kunna få din portfölj att växa. Så sluta tänka på bara utdelningar och räntepapper eftersom dessa kan begränsa dina investeringsalternativ. Överväg istället hemmagjorda utdelningar som skapar penningflöde genom att du selektivt säljer av aktier. På så sätt kan du hantera din portfölj på ett flexibelt sätt samtidigt som du fortsätter att vara investerad i de aktier som du tror kommer att gå bäst – utan att begränsa dig till utdelningsaktier.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.