Aktie MTG ger mer information om den förestående uppdelningen i vilken tv-delen Nent knoppas av från den som kommer heta MTG och vars verksamhet kommer att kretsa kring e-sport och onlinespel.

MTG kallar till stämma den 7 februari där utdelningsbeslutet slutgiltigt ska tas. Varje A-aktie och B-aktie i MTG ska ge rätt till en aktie i Nent av samma aktieslag är förslaget.

Styrelsen föreslår även att stämman ger styrelsen i MTG mandat att besluta om en nyemission om motsvarande 20 procent av det totala antalet aktier ”i syfte att finansiera potentiella förvärvsmöjligheter i enlighet med bolagets strategi”.

Vad gäller MTG:s finansiering skriver bolaget att avsikten är att MTG exklusive Nent ska ha en nettokassa. Dessutom har MTG en kredit om 1 miljard kronor ”som kan dras och utnyttjas för allmänna koncernändamål vid behov”.

Denna kredit ska avslutas när MTG sålt sitt innehav i bulgariska Nova som enligt tidigare besked är på väg att avyttras.

I avsnittet om Nent nämns att ambitionen är ”att leverera en långsiktig och lönsam tillväxt genom organisk försäljningstillväxt och tillväxt i totalt rörelseresultat före jämförelsestörande poster”. År 2019 kommer att vara det första referensåret vad gäller ambitionen om ett växande rörelseresultat, framgår vidare.

Nent avser ha en nettoskuld om högst 2 gånger det justerade ebitda-resultatet och utdelningspolicyn är att dela ut mellan 30 och 50 procent av det justerade nettoresultatet. Utdelningsförslaget kommer att offentliggöras i samband med MTG:s rapport för det fjärde kvartalet.

”NENT Groups resultat för räkenskapsåret 2018 inkluderar inte samtliga rörelsekostnader förknippade med att vara ett separat och noterat bolag. Därför kan den beslutade utdelningen komma att ligga i det lägre spannet av det angivna intervallet, eftersom 2018 års justerade nettoresultat kommer att påverkas positivt av de lägre kostnaderna”, heter det om Nents förestående utdelningsförslag.

Det kvarvarande MTG ska investera i sin verksamhet och här är ”inga utdelningar och återköp av aktier” att vänta under överskådlig framtid, enligt informationen som gavs på tisdagen.