Aktie RNB avser avyttra befintlig verksamhet genom försäljning av Brothers, göra bolaget skuldfritt genom att bland annat konvertera delar av utestående obligationslån och övriga skulder mot aktier i RNB genom kvittningsemission samt genom apportemission förvärva medicinteknikbolaget Coala Life. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter och aktieägare som innehar cirka 41,1 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB har uttryckt avsikt att verka för transaktionernas genomförande.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av lungor på distans.

Coala Lifes finansiella målsättning är att genom organisk tillväxt nå en omsättning om 250 miljoner kronor år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna väntas genereras på USA-marknaden och tillväxten ska ske med bibehållen bruttomarginal på över 80 procent.

I samband med transaktionerna har RNB för avsikt att byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North samt byta namn till Coala Life Group AB.

Coala Lifes och RNB:s styrelser stödjer de föreslagna transaktionerna och rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera dem.

”Vi har nu slutfört omstruktureringen av RNB och med det föreslagna förvärvet av Coala Life skapas goda möjligheter för RNB:s aktieägare att kapitalisera på den snabba digitaliseringen av sjukvården som nu sker med nya molnbaserade teknologier på distans”, kommenterar RNB:s styrelseordförande Per Thunell.

RNB avser förvärva samtliga aktier i Coala Life genom en apportemission omfattandes högst drygt 1,4 miljarder nya aktier i RNB. Aktierna, som avses emitteras efter beslut av styrelsen för RNB med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som RNB avser sammankalla, uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 400 miljoner kronor, baserat på en emissionskurs om cirka 0:28 kronor per ny aktie i RNB.

Vid förhandling av transaktionerna har parterna värderat Coala Life till 400 miljoner kronor och RNB till 100 miljoner kronor baserat på att del av obligationslån och övriga skulder har konverterats till aktier, vilket ger ett teoretiskt värde per aktie efter transaktionerna om cirka 0:28 kronor per RNB-aktie.