Bostad Bostadspriserna i Sverige väntas falla något de kommande åren, med stigande räntor, höga energipriser och en svag utveckling för disponibelinkomsterna. Det råder dock en stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen och det finns en risk för att bostadspriserna faller betydligt. Det skriver Riksbanken i sin finansiella stabilitetsrapport.

”Den framtida utvecklingen för bostadspriserna är behäftad med stor osäkerhet och en risk är att anpassningsförloppet blir mer abrupt och att bostadspriserna faller betydligt”, skriver de.

En osäkerhetsfaktor är hur hushållens preferenser för boende förändras efter pandemin. Ett ökat fokus på boendet förklarar enligt Riksbanken en stor del av prisuppgången under pandemin, och om denna utveckling i viss utsträckning vänds igen bör det leda till lägre bostadspriser.

”Om bostadspriserna faller kraftigt kan det leda till minskade förmögenheter för bostadsägare. Hushåll som drabbas av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom och får svårt att fullfölja sina skuldbetalningar kan då tvingas realisera kapitalförluster”, skriver Riksbanken.

Riksbanken påpekar att hushållens ökade skulder påverkar riskbilden, där hushållen visserligen har en god betalningsförmåga, men där högre levnadskostnader och stigande räntor minskar marginalerna för många hushåll. Förutom bolån innebär även konsumtionskrediter en risk. Dessa lån är visserligen ofta mindre, men låntagarna har överlag en sämre betalningsförmåga än bolånetagare i utgångsläget, påpekar Riksbanken.

”Ett dåligt scenario där exempelvis levnadskostnader och bolåneräntor blir högre än väntat samtidigt som även bostadspriserna faller kraftigt, skulle kunna bli mycket kännbart för många högt skuldsatta hushåll och leda till att de exempelvis anpassar sin konsumtion eller sparande kraftigt. Detta skulle i sin tur kunna leda till en försämrad makroekonomisk utveckling och i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten”, skriver Riksbanken.