Räntan Riksbanken höjde på torsdagen styrräntan med 50 punkter, från 0,25 till 0,75 procent. Riksbankens direktions prognos är att räntan successivt kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av 2023.

Riksbankens direktion beslutade också att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under det andra halvåret jämfört med vad direktionen beslutade i april.

Enligt Infronts enkät väntade sig samtliga av sju tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja styrräntan med 50 punkter, till 0,75 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 27 april 2022, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,25 procent.

Direktionen var enig om både räntebeslutet och räntebanan.

Riksbanken kommer under andra halvåret köpa obligationer för 18,5 miljarder kr i stället för som tidigare beslutat 37 miljarder kr.

Riksbanken konstaterar att inflationen har stigit snabbt och väntas vara över 7 procent under resten av året.

”Risken har därmed ökat för att den höga inflationen ska bita sig fast i pris- och lönebildningen. Riksbanken behöver därför agera med penningpolitiken för att se till så att inflationen återgår till målet. På så sätt blir det tydligt för pris- och lönesättare att inflationsmålet fortsatt kan användas som riktmärke”, skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver vidare att det har varit kraftiga svängningar i inflationen och att inflationsutsikterna är osäkra.

”Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet”, skriver de.

Riksbanken skriver vidare att prisökningarna i Sverige, liksom i omvärlden, nu spridit sig allt mer och såväl varu- som livsmedels- och tjänstepriser stiger sedan början av året avsevärt mer än väntat.

Företagens kostnader har ökat snabbt. Den starka efterfrågan har gjort att man har kunnat föra över dessa på konsumentpriserna.

”Det finns även tecken på ett ändrat prissättningsbeteende på så sätt att företag höjt priserna ovanligt mycket i förhållande till hur mycket kostnaderna ökat”, skriver Riksbanken.