Obligationer Coronapandemins utbrott belyste att det finns strukturella brister och sårbarheter på den svenska marknaden för företagsobligationer som riskerar att förstärka en negativ utveckling vid finansiell oro. Det skriver Riksbanken i en studie som publicerats på bankens webbplats på tisdagen.

”För att förbättra marknaden måste högre krav ställas på de aktörer som på olika sätt är aktiva på marknaden för företagsobligationer”, skriver Riksbanken.

Banken konstaterar att marknader för företagsobligationer runt om i världen påverkades mycket negativt av coronapandemins utbrott och den svenska marknaden var inget undantag.

”Under en tid upphörde marknaden helt att fungera. För att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning för svenska företag satte Riksbanken under våren 2020 in flera kraftfulla åtgärder, där köp av företagsobligationer var en av dessa”, skriver Riksbanken.

Enligt Riksbanken har marknaden för företagsobligationer problem som bristande transparens och otillräcklig likviditet; brister som behöver åtgärdas för att öka motståndskraften och se till att marknaden fungerar väl, ”eftersom den är viktig för de svenska företagens finansiering”.

Riksbanken har i de senaste stabilitetsrapporterna lyft ett antal förslag på hur marknadens funktionssätt kan förbättras. Det handlar dels om att ställa högre krav på företag som emitterar obligationer och på bankerna som bistår i emissionsprocessen och deras roll som intermediärer på marknaden, dels på fonderna i deras roll som stora investerare på marknaden.