Rapport Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 364 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 375 miljoner motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet påverkades av en extra kreditreservering om 35 miljoner kronor, på grund av informationen Resurs fått genom det norska Gjeldsregistret. Rensat från reserveringen skulle rörelseresultatet blivit 399 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 945 miljoner kronor under det gångna kvartalet (883).

Kreditförlustnivån uppgick till 2,7 procent (2,0%) där 0,5 procentenheter avser den extra kreditreserveringen.

Vid årets slut uppgick låneboken till 31,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2018. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick låneboken till 31,1 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,6 procent vid utgången av det fjärde kvartalettalet, mot 13,6 procent kvartalsslutet före.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om en vinstutdelning om 2:10 kronor per aktie (1:95 SEK).