Rapport Scandi Standards nettoomsättning minskade med 1 procent under andra kvartalet 2020, medan det justerade rörelseresultatet ökade med 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen på 5 procent var femårshögsta för ett enskilt kvartal.

Scandi Standards nettoomsättningen under det andra kvartalet 2020 minskade med 1 procent till 2.448 miljoner kronor (2.472). Nettoomsättningen ökade i Irland och Finland men minskade i Sverige, Danmark och Norge.w

Justerat rörelseresultat ökade till 122 miljoner kronor (115), motsvarande en marginal på 5,0 procent (4,6).

”Den flacka utvecklingen av nettoomsättningen är delvis relaterad till de prisjusteringar som implementerades under senare delen av 2019 som kompensation för lägre råvarupriser för foder. Minskad försäljning inom Restaurang och Storhushåll som en effekt av covid-19-pandemin har kompenserats av ökad försäljning inom Dagligvaruhandel då konsumenterna spenderar mer tid hemma, vilket har förbättrat marginalerna”, skriver Scandi Standards vd Leif Bergvall Hansen i rapporten. 

Scandi Standard hade jämförelsestörande poster om -17 miljoner kronor relaterade till pandemin under andra kvartalet varav merparten är relaterad till kostnader för den temporära stängningen i april och maj av produktionslinjer fokuserade på Restaurang och Storhushåll.

”Under den tidiga fasen av covid-19-pandemin erfor vi ett stort försäljningstapp inom Restaurang och Storhushåll. Även om vi förväntar oss en volatil efterfrågan inom denna säljkanal, är det uppmuntrande att se en positiv utveckling under slutet av andra kvartalet som har fortsatt in i tredje kvartalet. Intressant nog har detta skett med ett fortsatt positivt momentum inom Dagligvaruhandeln”, skriver vd.

Bolaget upprepar prognosen om att investeringsnivån under helåret 2020 förväntas vara cirka 300 miljoner kronor.

”Förutsatt att inga ytterligare negativa händelser inträffar kommer vi dock att överväga en ökad investeringstakt”, skriver vd.

”Med en positiv start för det tredje kvartalet är jag övertygad om att vi kan fortsätta på trenden med ett starkt och gradvis förbättrat resultat”, avslutar Leif Bergvall Hansen.