Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en ökad vinst. Bolaget vill dela ut 4:75 kronor per aktie, mot 0 kronor föregående år. 

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 34,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (24,6). Resultatet per aktie uppgick till 3:44 kronor (2:46).

Rörelseresultatet uppgick till 49,5 miljoner kronor (35,9) och rörelsemarginalen blev 16,2 procent (12,9).

Nettoomsättningen uppgick till 306 miljoner kronor (278).

En utdelning om 4:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

Garo bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin.

”Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader”, skriver vd Patrik Andersson i bokslutskommunikén.

Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med ROT-sektorn vara stabil.

”Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt”, skriver vd.

Gällande övriga marknader där Garo är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling.

Fjärde kvartalet 2020 var ett rekordkvartal både vad gäller omsättning och rörelseresultat, skriver Garo.

Garos nettoomsättning steg 10 procent under kvartalet. Marknaden för de byggrelaterade produktområdena utvecklades positivt och marknaderna utanför Sverige påvisade en fortsatt återhämtning. Tillväxten drevs av produktområdena Emobility och Installation.

Rörelsemarginalen under fjärde kvartalet, 16,2 procent (12,9), förbättrades vilket främst beror på skalfördelar från ökade volymer och fördelaktig produktmix jämfört med 2019. Detta, i kombination med en allmänt god kostnadskontroll, förklarar i allt väsentligt en starkare marginal, skriver bolaget.