Rapport Kontraktstillverkaren Note noterar ett nytt rekordkvartal och "kraftigt förbättrade framtidsutsikter i tisdagens delårsrapport. Aktien stiger tvåsiffrigt efter rapporten. 

Note noterar ”en allt starkare efterfrågan” och en orderstock för leverans inom de närmaste kvartalen och för jämförbara enheter på en rekordhög nivå drygt 70 procent över föregående år.

Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 30 procent till 1,8 miljarder kronor. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 23 procent. Under tredje kvartalet var tillväxten 58 procent, varav 34 procent var organiskt.

”Tillväxten i år sker på en marknad för elektronikkomponenter, bland annat för så kallade halvledare, som är under stark press vad avser tillgänglighet och ledtider. Vi bedömer att utmaningarna på komponentmarknaden medförde leveransförseningar under tredje kvartalet om minst 50 miljoner kronor med ökad kapitalbindning i lager som följd, vilket tillfälligt begränsade kassaflödet”, säger vd Johannes Lind-Widestam.

Vd uppger vidare att den positiva trenden främst beroende på en stark tillväxt, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram.

”Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 48 procent till 164 miljoner kronor. Under tredje kvartalet var resultatökningen 78 procent och rörelsemarginalen stärktes till 9,4 procent – vår högsta nivå någonsin”, säger Johannes Lind-Widestam.

Proforma-försäljningen under de senaste 12 månaderna uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor och mot bakgrund av orderläget, och trots det svåra läget på komponentmarknaden, finns ändå goda möjligheter att fortsätta nå en total tillväxt om i storleksordningen 50 procent under de närmast kommande kvartalen, enligt vd:n.

”Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda”, säger Johannes Lind-Widestam.

Tredje kvartalets resultat efter skatt var 48 miljoner kronor (28) och nettoomsättningen 685 miljoner kronor (433). Rörelseresultatet blev 64 miljoner kronor (36) och rörelsemarginalen var alltså 9,4 procent (8,3).

Resultatet före skatt uppgick till 59 miljoner kronor (33).

Vid tiotiden handlades aktien för 152,60 kronor, en uppgång på drygt 13 procent.