Aktie Som en del i rekonstruktionsprocessen för gamingbolaget Starbreeze har rekonstruktör Lars Söderqvist skickat bolagens borgenärer en så kallad cirkulärskrivelse som nu också har lagts upp på Starbreeze hemsida.

Till skrivelsen bifogas icke avstämda, icke konsoliderade balansräkningar för respektive rekonstruktionsbolag, samt en preliminär översikt över tillgångar och skulder.

Inför och i samband med årsbokslutet genomförs en analys av Starbreeze olika tillgångar och kassaflöden, i syfte att klarlägga eventuella nedskrivningsbehov och i så fall till vilka värden.

”Koncernens olika projekt bedöms ha en god potential att i framtiden generera positiva kassaflöden. Detta kräver dock ytterligare extern finansiering, och enligt koncernledningens och rekonstruktörens samstämmiga bedömning bedöms även operativa och organisatoriska förändringar av koncernen vara nödvändiga för att sådan tillkommande extern finansiering ska kunna erhållas”, står det att läsa i cirkulärskrivelsen.

Inom ramen för rekonstruktionen prioriteras i första hand att säkerställa finansieringen av verksamheten på kort sikt, i syfte att hålla verksamheten i gång under den tid som behövs för att slutföra behövliga åtgärder för att säkerställa finansiering på längre sikt, och även att hantera tid och sätt för betalning av Starbreeze oprioriterade skulder.

”Inom ramen för rekonstruktionen kommer det även att göras en översyn av möjligheterna att renodla den av koncernen bedrivna verksamheten”, heter det vidare.

Mer information om rekonstruktionsarbetet kommer att lämnas på det så kallade borgenärssammanträdet som ska äga rum den 21 december och i den rekonstruktionsplan som kommer att tas fram.

Starbreeze meddelade den 3 december att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, har inträtt i rekonstruktion.