Alleimas vd Göran Björkman.

Rapport Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, redovisar ett rejält vinstlyft för det fjärde kvartalet. Stålbolaget föreslår en utdelning på 1:40 kronor vilket motsvarar 38 procent av resultatet.

Alleima redovisar ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 555 miljoner kronor (353), med en justerad rörelsemarginal på 10,8 procent (9,0).

Nettoomsättningen uppgick till 5.159 miljoner kronor (3.935). Den organiska försäljningstillväxten var 14 procent (2).

Orderingången uppgick till 5.825 miljoner kronor (4.262). Den organiska orderingångstillväxten blev 17 procent (41).

Det justerade ebitda-resultatet landade på 785 miljoner kronor (557) med en motsvarande marginal på 15,2 procent (14,2).

Rörelseresultat blev 407 miljoner kronor (392).

Resultatet efter skatt landade på 413 miljoner kronor (437). Resultatet per aktie blev 1:65 kronor (1:71).

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2022 på 1:40 kronor per aktie. Året innan var Alleima en del av Sandvik. Förslaget motsvarar 38 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter).

Fortsatt dämpad efterfrågan för lågförädlade produkter under kvartalet

Alleima uppger att den dämpade efterfrågan som bolaget noterade för lågförädlade produkter inom industri- och konsumentsegmenten under tredje kvartalet kvarstod under fjärde kvartalet, främst i Europa och Nordamerika.

”Kundaktiviteten i våra övriga segment förblev hög överlag, med en god underliggande efterfrågan. Sammantaget resulterade det i en organisk orderingångstillväxt för kvartalet om 17 procent, och -7 procent exklusive större ordrar”, uppger Alleimas vd Göran Björkman i rapporten.

Intäkterna växte å sin sida organiskt med 14 procent under kvartalet, samtidigt som den justerade rörelsemarginalen förbättrades, framhåller han.

”Vi förbättrade den justerade rörelsemarginalen till 10,8 procent, jämfört med 9,0 procent under motsvarande kvartal föregående år, och vi kompenserade framgångsrikt en betydande kostnadsinflation genom prishöjningar”, skriver Alleima-chefen.

Fritt operativt kassaflöde ökade till 801 miljoner kronor, men minskade för helåret jämfört med 2021, vilket enligt Göran Björkman är normalt i bolagets verksamhet i en omvärld med höga råvarupriser och en stark tillväxt.

”Vårt resultat under året ligger väl i linje med våra finansiella mål, med en organisk intäktstillväxt om 13 procent, och en justerad rörelsemarginal på 9,1 procent. Vi har en stabil finansiell ställning och vi är i princip skuldfria”, skriver han.

Samtidigt kommer stålbolaget inte undan utmaningarna i det rådande makroekonomiska landskapet med kriget i Ukraina, inflationstryck och begränsningar i energiförsörjningen.

”Det innebär att vi kommer att fortsätta arbeta proaktivt för att minska effekterna av ökade kostnader. Vi har bevisat att vi kan anpassa oss snabbt till förändrade marknadsvillkor och att vi är beredda att vidta snabba åtgärder om marknadsförhållandena skulle försämras”, uppger Göran Björkman.

Stark orderbok ger trygghet

Alleima har en stark orderbok som förbättrades betydligt under det gångna fjärde kvartalet och som ger bolaget en trygghet inför 2023. Det skriver Alleimas vd Göran Björkman i bokslutsrapporten för 2022.

”Vi står fast vid vår åsikt att energisektorn är underinvesterad, och utsikterna för olje- och gasprojekt förblir stabila, samtidigt som vi ser ett ökat antal affärsmöjligheter inom förnybar energi”, uppger han.

Alleima ser ett flertal långsiktiga trender som är till bolagets fördel, och företaget kommer att fortsätta fokusera på lönsamma och mindre konjunkturberoende segment för att minska volatiliteten i sina resultat, är budskapet vidare.