REGERINGEN: VILL KUNNA ÖKA TEMPO HAVSBASERAD VINDKRAFT

2022-02-15 08:37:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till följd av den gröna industriella revolutionen.

"Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft. Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs. Samtidigt uppdrar vi åt Energimyndigheten att föreslå ännu fler områden", säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Idag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar (TWh) per år. De beslutade havsplanerna möjliggör en snabbare utbyggnad av 20–30 TWh vindkraft.

Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs. Utifrån Energimyndighetens underlag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar i havsplanerna.

De totalt tre havsplanerna omfattar Bottniska viken, Östersjön respektive Västerhavet. Havsplanerna ger vägledning om vad som är den bästa användningen av havet och hur olika intressen kan samexistera, och bidrar därmed till en långsiktigt hållbar utveckling.

Havsplanerna pekar ut områden för elöverföring, energiutvinning, försvar, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske samt generell användning.

Havs- och vattenmyndigheten har lett kunskapsinhämtning och dialog med andra parter.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen senast i december 2024.Direkt-SE