RB: BEHÖVER IDENTIFIERA, HANTERA KLIMATRELATERADE RISKER

2023-01-25 13:48:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi kan påverka prisstabiliteten och den ekonomiska utvecklingen samt hota den finansiella stabiliteten.

Det skriver Riksbanken i den klimatrapport som publicerades på onsdagen.

Banken konstaterar att den nu, genom den nya riksbankslagen, får i uppgift att identifiera hot mot en hållbar utveckling som påverkar förutsättningarna för sin verksamhet.

Riksbanken skriver att den tar hänsyn till klimatrelaterade risker i flera delar av sin verksamhet, bland annat i penningpolitiken, tillgångsförvaltningen, i arbetet med finansiell stabilitet och betalningar. Riksbanken deltar också i flera internationella samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna.

"Under 2022 vägdes klimatrelaterade risker in i köpen av företagsobligationer, och koldioxidavtrycket för valutareserven redovisades. Arbetet med att identifiera och väga in klimatrelaterade risker och bidra till övergången till ett hållbart samhälle kommer att fortsätta", skriver Riksbanken.

Klimatförändringar och omställningen till en hållbar ekonomi skapar nya risker som påverkar både priser och produktion. Det påverkar Riksbankens möjligheter att uppfylla sitt mandat och därför behöver Riksbanken skaffa sig kunskaper om hur dessa risker påverkar ekonomin.

Som exempel kan energipriserna komma att påverkas när koldioxidintensiv teknik avvecklas under omställningen mot ny och hållbar energi.

"Riksbanken analyserar bland annat hur penningpolitiska strategier kan påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen i en miljö där energipriserna stiger kraftigt och varierar mycket, som exempelvis kan bero på omställningsrisker eller fysiska risker kopplade till klimatförändringar", skriver Riksbanken.

Banken skriver vidare att även den finansiella stabiliteten kan påverkas av klimatförändringar och omställningen till en hållbar ekonomi. Alla aktörer behöver därför bli bättre på att identifiera, mäta och hantera de klimatrelaterade riskerna.

"Svenska banker är exponerade mot riskerna på flera olika sätt, framför allt genom de krediter de ger till företag i branscher som antingen påverkar eller påverkas av klimatförändringarna. Riksbanken anser därför att de svenska bankerna bör redovisa de klimatrisker de är exponerade mot så att dessa bättre kan analyseras och hanteras", skriver Riksbanken.

Riksbanken efterlyser samtidigt tillförlitliga klimatrelaterade data. När sådana saknas eller är bristfälliga kan investerare lätt få en missvisande bild av hur exponerade olika företag är mot klimatrelaterade risker.

"Det kan leda till att de investerar i ohållbara företag, i tron att dessa är hållbara, och därmed utsätter sig för högre risker än önskat. Dessutom hämmar det omställningen vilket ökar klimatriskerna på sikt. Ramverk som ökar transparensen kring klimatrelaterade data måste därför utvecklas inom EU och globalt", skriver Riksbanken.Direkt-SE