RAYSEARCH: BRUTIT MOT BANKKOVENANT, GER PREL-SIFFROR FÖR 1 KV

2021-04-29 17:10:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Raysearch har brutit mot en kovenant i bolagets upplåning hos SEB. Bolaget släpper även preliminära siffror för det första kvartalet 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Första kvartalets nettoomsättning beräknas minska med 22 procent till 162 (209) miljoner kronor. Nedgången förklaras bland annat av lägre licensförsäljning till följd av covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet beräknas uppgå till 12 (52) miljoner kronor och kvartalets kassaflöde uppgick till 33 (-4) miljoner kronor.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 205 (113) miljoner kronor och bolaget hade en nettoskuld om -66 (73) miljoner kronor.

Bolaget har brutit mot en ebitda-baserad kovenant i sin kreditfacilitet hos SEB med ett totalt kreditutrymme på 350 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor för närvarande är utnyttjat.

"Som en följd av detta har SEB krävt återbetalning av det utnyttjade kreditutrymmet på 50 miljoner kronor. Kreditfaciliteten är dock tillgänglig för utnyttjande så snart bolaget återigen uppfyller samtliga kovenanter enligt avtalet", skriver bolaget.

Raysearchs fullständiga delårsrapport för perioden januari-mars 2021 släpps den 5 maj.Direkt-SE