Rättelse i tidigare pressmeddelande : Lyko Group AB (publ) förvärvar genom dotterbolag Make Up Store:s konkursbo

2021-03-25 08:10:25

Lyko Group AB (publ) har idag via helägda dotterbolaget B&B Borås AB ingått avtal om förvärv av konkursboen från Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB, som sattes i konkurs den 9 mars 2021, för en köpeskilling om 11,1 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar bolagens varulager, inventarier och immateriella tillgångar samt en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden för 13 butiker i Sverige. Tillträde kommer ske senast den 9 april 2021.

VD Rickard Lyko, kommenterar:

"Make Up Store är ett starkt, anrikt varumärke vars kunnande vi har stor respekt för och de har länge ingått i vårt sortiment. Vi ser en stor potential i att tillföra våra skalfördelar och vår kompetens inom fysisk och digital handel och ser fram emot att med varsamhet förädla varumärket och produkterna.

      Jag ser stora möjligheter till ytterligare vertikala förvärv i framtiden, då det har visat sig framgångsrikt för oss tidigare. Det är en naturlig del i vår sortimentsstrategi för expansion i Europa."  

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 08.10 CET.

Cision