Rättelse Bokslutskommuniké Fenix Outdoor International AG

2022-02-10 12:15:00

Rättelse: Referens till MAR var endast gjord i rapport bifogad till pressmeddelandet, men inte direkt i pressmeddelandet. Nu inkluderat, adderad text i kursiverad stil

Delårsrapport
2021-01-01 – 2021-12-31

Fjärde kvartalet 2021-10-01 – 2021-12-31

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 199 620 (TEUR 151 765), en ökning med 31,5%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 32 253 (TEUR 20 948).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 17 624 (TEUR 5 037).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 17 085 (TEUR 559).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 11 740 (TEUR -3 283).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,88 (EUR -0,23).

Under det fjärde kvartalet avyttrades Brunton verksamheten. Försäljningen har inte orsakat någon väsentlig inverkan på Fenix Outdoors finansiella nyckeltal.

Perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 658 221 (TEUR 571 512), en ökning med 15,2%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 135 308 (TEUR 109 964).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 83 851 (TEUR 61 096).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 81 741 (TEUR 53 503).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 56 661 (TEUR 33 866).
  • Resultat per aktie uppgick till EUR 4,25 (EUR 2,54).

Utdelningsförslag och händelser efter rapportperiodens slut

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 15,00 (12,00) Svenska Kronor, ”SEK”, per B-aktie och 1,5 (1,2) SEK per A-aktie. Styrelsen föreslår också en extra utdelning om SEK 5,0 per B-aktie och 0,5 per A-aktie.

Återköp av egna aktier i bolaget

Bolaget återstartar sin möjlighet att återköpa egna aktier enligt villkor definierade i press release från 2019-02-14, med undantag att ingen bortre tidsgräns är satt. Per den sista december ägde bolaget 119 598 B-aktier representerande 0,89% av kapitalet.

Det har inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 den 9 februari 2022.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga


GlobeNewswire