Rättelse av pressmeddelande - Kallelse till ordinarie bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2022-04-12 14:18:39

Deltagande
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2022, dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman till Bolaget senast tisdagen den 10 maj kl 12.00 under adress KABE Group AB, Box 14, 560 06 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post bolagsstamma@kabe.se.För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på KABE Groups webbplats, www.kabegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021, liksom revisorns yttrande huruvida ersättningsriktlinjerna följts hålls tillgängliga hos Bolaget, på Jönköpingsvägen 21, 561 61 Tenhult, Sverige och på www.kabegroup.se. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget på ovanstående adress.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna, valberedningens motiverade yttrande och hållbarhetsrapport m.m. finns på Bolagets hemsida www.kabegroup.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare. 
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelse, ordförande och revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
16. Framläggande av ersättningsrapporten för godkännande.
17. Val av valberedning och beslut om instruktion för valberedning.
18. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
19. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
20. Avslutning.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår Nils-Erik Danielsson som ordförande vid bolagsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Styrelsen föreslår 7:00 kr per aktie för 2021. Avstämningsdag föreslås bli 16 maj 2022. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 19 maj 2022.

Valberedningens förslag (punkt 12-14)
Val av ordförande, styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Lennart Oliw och Mats J Andersson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå:

  • att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.
  • att arvoden utgår med 1 200 000 kr, varav 175 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 325 000 kr som arvode samt 125 000 kr som ersättning för övriga tjänster.
  • att arvoden ej utgår till suppleanter.
  • omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Ulf Rostedt, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström.
  • omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter.
  • att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
  • att för tiden intill bolagsstämman 2023 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB att utföra revisionen. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Olle Nilsson är huvudansvarig revisor med den auktoriserade revisorn Jacob Lindahl som ersättare. 
Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabegroup.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan verkställande direktören och ledande befattningshavare även erhålla en rörlig lön. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda mål, målen kan vara kopplade till ekonomiskt utfall i verksamheten samt egna individuella mål. Mätperioden för kriterierna för rörlig lön ska vara ett år och den rörliga lönen får uppgå till högst 50% av den sammanlagda kontantlönen under mätperioden. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35% av den fasta årliga lönen. Andra förmåner kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad andel av den sammanlagda ersättningen. Vid uppsägning från bolagets sida av koncernchefen är uppsägningstiden 24 månader och sex månader från koncernchefens sida. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare erhåller de lön under uppsägningstiden sex månader. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Framläggande av ersättningsrapporten för godkännande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Val av valberedning och beslut om instruktion för valberedning (punkt 17)
Stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Varvid valberedningen har att beakta vad som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning under rubriken 2 i Regler för bolagsstyrning. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som valberedningens ordförande.  

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före bolagsstämman 2023.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Kallelsen till bolagsstämman publiceras den 8 april 2022 på Bolagets hemsida. Den 8 april 2022 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagsverkets hemsida. Samma dag införs en annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.kabegroup.se samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelse och revisorsyttrande.

Behandling av personuppgifter 
KABE Group AB, org.nr 556097-2233, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tenhult i april 2022
KABE Group AB (publ.)

Styrelsen

Cision